Home | Greek Exporters manufacturers suppliers | Govermental Sites | Useful Links | Hotels | Contact Us | Add | Export to China


manufacturers suppliers


ΕΞΑΓΩΓΕΣ βήμα - βήμα στην Κίνα,
είναι σημαντικός προορισμός!

  • Προετοιμασία Εξαγωγέως

  • Προετοιμασία Προιόντος

  • Καταχώρηση και Προβολή Προιόντος

  • Ερευνα Αγοράς - Διεθνείς Εκθέσεις

Εξαγωγές - Ανταγωνιστικότητα & Προετοιμασία Εξαγωγέως

Το Εξαγόμενο προϊόν, διευκολύνεται να βρη αγορές, εάν μεν είναι αγροτικό, από την

ποιότητα και την συσκευασία του σε σχέση με την τιμή του, ενώ το βιομηχανικό, από

τις όσο πιο λίγες εισαγόμενες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του.

Η εξαγωγή των πρώτων υλών έχει διαφορετικά κριτήρια.

Ενώ η ανταγωνιστικότητα των τιμών εμφανίζει κάποια βελτίωση, λόγω της εφαρμοζόμενης

περιοριστικής οικονομικής πολιτικής, το έλλειμμα εμπιστοσύνης που καταγράφεται

τελευταία, σε εμπορικούς εταίρους, λόγω των εξελίξεων στην Ελλάδα, αποτελεί ένα ακόμη

εμπόδιο για τις επιχειρήσεις.

Η Κίνα, εξελίσσεται σε σημαντικό προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα

στοιχεία των εξαγωγών για το α’ Τρίμηνο του 2012, αποτελεί πλέον τον 13ο σημαντικότερο

προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα ενώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 βρισκόταν στην

34η θέση. Οι εξαγωγές του πρώτου τριμήνου του 2012 στην Κίνα έφθασαν τα € 115,4 εκατ.

Η αγορά της Κίνας εμφανίζει ιδιομορφίες στις οποίες η εξαγωγική προσπάθεια πρέπει να

προσαρμόζεται, επίσης πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εμπορικούς

εταίρους. Υπάρχει πολιτισμικό χάσμα με την Κίνα, παράλληλα με μια εμπορική παράδοση

χιλιετιών που έχουν.

Η Sinotrading είναι διαπιστευμένος Σύμβουλος Επιχειρήσεων για την Κίνα από:

1. Τα Γραφεία του Εμπορικού Ακολούθου της Πρεσβείας του Πεκίνου και της Σαγκάης.

2. Του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Sinotrading & Operations Ltd., Hong Kong

Γραφείο Επικοινωνίας στην Ελλάδα:

Πλάτωνος 7, 185 35 Πειραιάς

Τηλ.: 2104129184

Email: sinotrading [@] ath.forthnet.gr

www.sinotrading.info

 EXPORTS step - step in China
is an important trading destination!

  • Preparing Exporter

  • Preparing Product

  • Submit and View Product

  • Market Research - International Exhibitions

Exports - Competitiveness & Exporter Preparation

The exported products to facilitate BPH markets, where their farm is from

quality and packaging in relation to the price, while the industry,

the fewer the imported raw materials used for its production.

The export of raw materials has different criteria.

While price competitiveness shows some improvement due to the applied

restrictive economic policy, the deficit of trust recorded

last, to trading partners, due to developments in Greece, is another

obstacle for businesses.

China is becoming an important destination for Greek products. According to

export figures for the first quarter of 2012, is now the 13th most important

destination for Greek products, while in the corresponding quarter of 2011 was in

34th place. Exports in the first quarter of 2012 in China reached € 115,4 million

The Chinese market shows peculiarities where the export effort must

adapted to also develop trusting relationships with trading

partners. There is a cultural gap with China, along with a commercial delivery

millennia have.

The Sinotrading is accredited Business Advisor for China by:

1. The Office of the Commercial Attache of the Embassy in Beijing and Shanghai.

2. Of Greek-Chinese Chamber of Commerce and Industry of Athens.

Sinotrading & Operations Ltd., Hong Kong

 ††††† †††琀眯睷〮㌰㜵挮浯术敲步攭灸牯整獲挮浯

Communication Office in Greece

Plato 7, 185 35 Piraeus

Tel: +30 2104129184

Email: sinotrading [@] ath.forthnet.gr

www.sinotrading.info

 

 META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1253" Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, Exporting Lights, Mosaics, Sculptures, Candlesticks, Ancient Copies, Religious Pictures, etc. Manufacturers of Popular Art Items, Ceramics & Jewelry. Greek Handiwork. pottery kilns,batik, cushions, clothing, clothe's accessories, diary, agenda, . ties,paintings,decoratives, bronze, chess,parfumes in vases, pure soaps, decorating items, watches, potteries, vases, wall . plates,Handicrafted Museum Replicas,Silverware, goldenware, gifts, church materials, statues, icons, bags, rugs, . confectionery products, candies, herbs, jewellery, presents, school material and books, metallic presents, Faux bijoux, . Tourist items, flowers, wooden decorative items,advertising presents, business presents, plastic packaging materials, . silver jewellery, professional gifts, Briefcases, business presents, organizers, bags, beads, door knobs, handmade . Byzantine icons,art paintings. BeveragesCatalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, fruit juices, canned fruits, olives,wines,ouzo, retsina,soft drinks, epsa,fruit juices,wine bottling methods & . machinery,fresh & frozen fruits & vegetables,tsipouro,wine processing machinery,tomato paste, fruit juices,wine . extracts,uel & lubricants for marine industies,milk, dairy products, ice cream citrus juices,grapes,sultana raisins, olive . oil, vinegar, wine, fruits,sultana raisins, olive oil, vinegar, brandy,citrus juices, essential oils for beverage . industry,citrus juices, fruit juices, canned tomatoes, induvidual marmelade,Canned soft drinks,Food & beverages from Chios . Island, mineral water, bottling water, brandy, ouzo, liqueur,wine,beer, liquors, pies, salads, juices, olive oil, . olives,cotton, vinegar, alcohol, frozen fruits, vegetables, feta cheese, cheese, olive oil, tomato products, marmelades, . brandy, olives,kernel oil,rice, sugar, canned meat, canned fishes, fruit juices, women's shoes,halvah, honey, greek . coffee, confectionery products, marmelades, fruit juices, plastic packaging materials & soft drinks, mastiha,liquor,doors, . window frames,preserved fruits,livestock feeding, fertilizers,wine spirits,retsina,essential oils,. BOOKS : Olive Oil, Herbs in Cooking, Cretan Cooking etc. chemical productsresins, coats, marine paints, silicone, marine accessories, tools,cars acessories, car chemical products,paints, . inks,paints & varnishes,Chemical products, paints, glues,cement, building materials,fuel, chemical products, . lubricants,Chemical W.C.,asphaltic products,metallurgical chemicals for foundries, refractories,biolog.reactors for . vinegar fermentation,metallurgical chemicals for foundries, refractories,biolog.reactors for vinegar . fermentation,metallurgical chemicals for foundries, refractories,biolog.reactors for vinegar fermentation,carbonic . calcium, dolomite,insulating material, paints, building materials,fertilizers,inks, paints & dyes, varnishes, insulating . materials,detergents,Disinfectant products,paints & varnishes for industrial, construction use and varnishes for . furniture,disinfectant products,Soaps, cleaning products, chemical products,cleaning goods,sheets & film, plastic . utensils, car chemicals, tools, paints, resins,styron,detergents,insecticides, air freshners,chemicals, machinery, . varnishes, metal components,ind. Glues for papers and wood,aluminium, asphaltic products, insulating materials, paints & . varnish,chemical - bio analysis,insulating material, paints, glues,marine paints,Chemicals for irrigation systems,aromatic . car products, chemical products,chemical supplies for shipping & industries,powder paints, machinery for painting . metals,colors raw materials,powder paints, machinery for painting metals,chlorine, lemon juice,Chemical products for . piscines,inks & printing tissues, cash registers,cash registers,detergents,insekticides, shampoo, air freshners,ores, . pyritico natrio, raw material for detergents,fertilizers,industrial glues, starch,paper converting industry,industrial . oil, parafines,alcohol, must,varnishes & paints,detergents, cement,building material,olives, fruits, cotton seeds, . fertilizers, livestock feed, cereals,wines, livestock feeding, fertilizers, raw cotton, cotton yarn, vegetables, livestock . feed, peppers, fertilizers, vinegar, raw cotton, cotton yarn, vegetables, livestock feed, peppers, fertilizers, vinegar,. Church materialsecclesiastical candles,vestments, ecclesiastical wares,vestments,church supplies,wood carved furniture, ecclessiastical . ware,wood carved furniture, ecclessiastical ware,engolpiums,ecclesiastical candles,bishop's pendants and pectoral . crosses,handmade byzantine pictures,Eclessiastical items,Eclessiastical items,Vestments, ecclessiastical ware,church . material,Silverware, icons,church equipments,yarn, carpets, moquettes, church material,ecclesiastical candles,candles . aromatic, decorative candles,ecclesiastical candles,candles aromatic, decorative candles,church articles,, ceramics.. ClothingCatalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, Knitwear Factorys - Imports - Exports,haute couture,kids clothing,resins, coats, marine paints, silicone, marine . accessories, tools,handbags, briefcases, organizers,White linen, beachwear, towels,women's wear,Beachwear, bathing . suits,Women's clothing,carnival suits and accessories,batik, cushions, clothing, clothe's accessories, diary, agenda, . ties,paintings,ladies woven outwear,Man's & Women's wear,hunting clothes,clothes, carnival suits, national uniforms,white . linen, baby's clothing,Clothing industry,kid's clothes,underwear, pyjamas, T-shirts,leather belts, clothe's . accessories,Underwear,manequins, busts, equip shop, window decoration,bathing suits, beachwear, herbs al Products,baby's . clothes,knitted clothing,Military hats & caps, college caps, fisherman's caps, cork helmets,leather bags,bournouzia, . towels,manequins, bust, window decorations,boxer underwear,Military uniforms,Sport clothing,pyjamas, underwear,men's suits . & for weddings,fabrics, underwear,casual wear,Working clothing,jean's wear,bathing suits,military uniforms, shoes & . equipment,Christening clothes,beach accessories,socks,women's underwear,Man's athletic socks,pyjamas,kid jumpers,marine . uniforms, epaulletes,Wedding dresses,vates,leather bags,umbrellas,gymnastic clothes, silver jewelry, strings, . handbags,haute couture,Leather accessories, wallets, voyage accessories,gloves, socks,knitted underwear,knitted . clothes,Christening goods, Wedding dresses,knitted women's classic wear,jackets,leather belts,Briefcases, business . presents, organizers, bags,garment & footwear,buttons,professional umbrellas,kids acessories, Bathing suits,women's . blouze,bathing suits,Traditional costumes,yarn,zippers.. Clothing accessorieshandbags, briefcases, organizers,batik, cushions, clothing, clothe's accessories, diary, agenda, ties,paintings,clothes & . accessories,manequins, busts, equip shop, window decoration, herbs al Products,Military hats & caps, college caps, . fisherman's caps, cork helmets, Voyage accessories, leather bags,manequins, bust,ceramics, statues, icons, bags, rugs, . confectionery products, candies, herbs, jewellery,vates,silver jewelry, strings, handbags,gloves, socks,Garment . accessories,buttons,kids acessories, Bathing suits,leather bags, belts, wallets, sandals,school bags,gloves, household . utensils,zippers.. Construction materialschalyps, ores, metals,ceramic tiles,aluminium,Bath accessories,resins, coats, marine paints, silicone, marine accessories, . tools,marbles, ceramic tiles,wood products, veneers,Mosquito screens, aluminum panels,ceramic flower pots, decorative . bricks,steel pipes, hollow sections, pipes of water & constructions,paints & varnishes, cement, building materials,doors, . locks, security systems,pumps, plumbing fixtures, waste biological treatment systems, Surveys,Pipes & pumps, . Boilers,insulating materials, silicon, polyourethani(sealing materials),Household electrical appliances,enerating units, . pumps, hydraulic systems,Mechanical engineering, Industrial & Laboratory equipment,fixing systems for claddings,aluminum . panels & profiles,thermo-insulation, construction materials,electric cables,electrotechnic products,false . ceilings,electronic & telecommunication equipment, bath accessories, ceramic tiles, sanitary wear,fire resistant . panels,door, furniture for boats, boats' partitions,aluminium Sheets, stainless steel sheets,building materials, . construction elements,ceramic tiles, sanitary ware, bathroom furniture,construction materials,refractories,door locks, . security locks,Pumps, blowers filters, UV disinfection systems, Surveys,metal products and ores,wires, cables, pipes, . non-ferrous metals,insulating material, paints, building materials,ceramic tiles, bricks,imports, representations of glass . processing products, glass machinery, glass door assemblies,bathrooms' accessories, plastic components,pipes & PVC, pipe . fittings,stone trading, stone constructions,thermostoixia, wires,hifi, home cinemas, alarms, marine electronics, lighting . fixtures,anti-skid floorings, false ceilings,brushes,Traffic lights,electrical appliances,inks, paints & dyes, varnishes, . insulating materials,electric installation material,electrical equipments,aegean marbles,paints, varnishes, insulating . materials,plastics,insulating materials,industrial glues, insulating materials,plastic materials, bookbinding . Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, machineries,building constructions, automatations,plumbing fixtures,steel machines,novopan, asphaltic . Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, products,cement,window frames,wood components,false ceiling, insulating materials, resins,insulating material, pipes,putty . for wood (stokos),elastic bands, slings, bands for orthopaedic products,electrical installation material,lighting . fixtures,bronze door knobs,pumps,construction materials, aluminium profiles, gypsum products,security doors,bath . accessories, mirrors,household utensils,electrical home machines,paints and varnishes, insulating materials,Stone . constructions, Decorations, tiles, architectural designs,solar waterheaters, bath accessories,glasspaintings, insulating . materials,electronic & telecommunication equipment,slippers, shoes, plastic and rubber components,plumbing fixtures, . sanitary ware, bath accessories, pipes, irrigation,water well pumps,pipes, filters,transformers,metalic products, . ceilings,bath accessories, kitchen sinks,insulating materials, resins, concrete improvers,aluminium profiles, boilers, . central heating equipments, air condition,marble powder,metal processing materials,Sanitary ware, Ceramic . tiles,construction materials, koufomata jylina.. CosmeticsNatural Olive Oil Soaps,Bar and Liquid Soaps, Bath foams, Shower gels and Creams,face,body and hair care natural . products,face,body and hair care natural products,sanitary ware,aromatic plants & spicing packaging, herbs ines, herbs al . products,pharmaceutical products,tissue paper, sanitary ware, napkins, handkerchiefs,surgery supplies,detergents,tan . oils,perfumes,parlor equipment,hard hearing acoustic systems,pure olive oil, soaps,sponges, kernel oil, soap, wine, . alcohol,sanitary ware, personal care products,seed oil,insulating material, sanitary ware, plumps,opticals,metallic and . office furniture, herbs al / fun equipments,insecticides, cosmetics, chemical products,plumbing fixtures, sanitary . ware, bath accessories, pipes, irrigation, fats,perfume raw materials,central heating equipment, electric installation . material, cables,panty slips, herbs al cotton, herbs al products,insekticides, shampoo, air freshners,papers, tissue . paper,glass cases,serums,ceramic tiles.. Environmental systemsWaste & recycling materials, beach cleaners, Surveys,Air pollution measurements & equipment,Natural gas, gas appliances, . pumps, plumbing fixtures, waste biological treatment systems, Surveys,wastewater, water treatment, Surveys,Underground . pipes, mechanical engineering, Industrial & laboratory equipment,Laboratory products & services,Pumps, blowers filters, UV . disinfection systems, Water and wastewater treatment supplies, Solar systems, A/C management, Industrial waste water . treatment,Association for waste managements & systems,water treatment chemicals and filters,environmental protection . machinery,recycling station,environmental Measurement equipment,environment protection machinery,Water treatment projects, . Industrial water treatment, Machinery for biological analysis,Laboratory instruments,Flue gas analysers, Gas leak . detectors, Pressure meters & instruments, wastewater treatment systems (biological),Environmental protection engineering, . Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, herbs al equipment,environmental protection machines and chemicals,Air disinfection & purification..Food productsfruit juices, canned fruits, olives, of Avgotaracho and other see food, traditional production and selling,Greek dry . beans,chocolate,honey,bakery raw materials,canned meals, preserved fruits, tomato products, lemon juices, vinegar,fishing . & fish hatchery equipment,milk and by-products, dairy products,yogurt, milk deserts, cremes, dairy products,olive oil, . olives, ecological soaps, preservatives, cheese, charcoal,trading food company,ice cream, milk and by-products,milk and . by-products,fresh fish,bonbon, confectionery products, chocolates,pasta,cutting machinery, cash registers, weighing . machinery, chewing gum, croissant,baby foods, wheat flour, chocolate, in powder,fresh & frozen fruits & . vegetables,salt,pasta, canned tomatoes,candies,meat processing products,fresh & frozen fishes,sausages,mustard, . sauces,bakery products, biscuits, rusks,ready meals, canned fish, soups, canned vegetables,see salt,aquaculture . products,aromatic plants & spicing packaging,flour,nuts, raisins, dried fruits,semolina,chios mastic, chewing . gums,fertilizers, hygine products,tarama, fishes, seafood,cheese,wheat flour and by-products,livestock feed,sugar, . livestock feed,potato chips, potato products, hazelnut & chocolate pralines,sultana raisins, olive oil, vinegar, wine, . fruits,cotton, wheat, canned peaches, tomatopaste, pasta,biscuits,canned fruits in sirupe,milk & by products,sausages, . smoked meat, frozen pizzas,citrus juices, fruit juices, canned tomatoes, induvidual marmelade,nuts, chocolate products, . dried fruits,confectionery products,catering food products,bakery products, biscuits,preserved fruits, olives, olive oil, . chocolate, herbs, honey, pasta, praline,lemon juice,ceramics, statues, icons, bags, rugs, confectionery products, candies, . jewellery,potato chips,confectionery,bottling machinery,sirops, starch,puff pastry,semolina,turkish delights, wafers,meat . products,foie gras, ducks,asian food products,vinegar,fish hatcheries,sauces,crete what is ers,salads,mayonnaise,whipped . cream, confectionery products,saligar,dairy products,wines, honey,hog farm, pork meat,pickles, dried fruits,tin pot . cans,rusks,marmelades,prepared food,poultry,smoked fish,fish hatcheries, aquaculture,spices, herbs,pies, salads, juices, . olive oil, olives,marbles, construction materials,industrial materials, food, machineries,strudell . leaves,halvah,tahini,halvas,cakes,coffee,marine supplies, agency, shiphandling (catering),airplane catering,greek coffee, . sesame,spices,tobacco leaves, men's shoes, pasta, fruits,loukoumia, catering, hotel & restaurant's equipment,pies,legumes, . Corn flakes,aromatic herbs,snacks,vinegar..Footwear & Leatherhandbags, briefcases, organizers,shoes,T-shirts, leather clothes, men's wear knitted,men's shoes, kid's shoes, women's . shoes,bijoux, sandals,boots,plastic shoes and slippers,shoe materiasl raw,leather accessories,military uniforms, shoes & . equipment,leather clothing & accessories,plastic leather industry,tobacco leaves,garment & footwear, rubber shoe,workmen's . shoes,belts,wallets, tourist's stuff,sac voyage,cottonknit wear,pajamas.. Fuel - Lubricantsfuel, chemical products, lubricants,asphaltic products,lubricants for marine industies,chemical products,lubricants for . auto, industries, factories,tablecloths,petroleum,asphaltic products.. Furniture - Lightingwood products, veneers,kitchen furniture,carpets, moquets, blankets, flokati rugs,professional Lighting & Audio . systems,wood carved furniture, ecclessiastical ware,moquettes,church material,glassworks, paintings, metal works,baby . furniture,Lighting fixtures,wood cutting machinery,flokati,handmade furniture for offices & homes, ancient decorative . items,hifi, home cinemas, alarms, marine electronics, lighting fixtures,office & household furniture,Fabrics, . curtains,textiles, rugs, carpets,runners,bedrooms, lamps abazour,metal outdoor furniture, baboo,abazour, lamps, lighting . fixtures,illuminations,anatomic mattress,white linen - outdoor furniture,port bebe, shop furniture & equipment,metallic . and office furniture, herbs al/hospital equipments, lighting fixtures for professional use,lights, lamps,yarn, carpets, . moquettes, church material,plastic packaging cases, food barrels,plastic garden furniture,bottle covers,decorations, . designs, furniture,construction materials,outdoor furniture,plumbing & electrical materials, plumbing fixtures, lighting . fixtures..Gifts & Handicraft fun porting Lights, Mosaics, Sculptures, Candlesticks, Ancient Copies, Religious Pictures, etc.,Manufacturer of Popular Art . Items, Ceramics & Jewelry, Greek Handiwork, ceramics, pottery kilns,batik, cushions, clothing, clothe's accessories, . diary, agenda, ties,paintings,decoratives, bronze, chess,parfumes in vases, pure soaps,decorating items, watches, . potteries, vases, wall plates,glassworks, paintings, metal works,chess boards, decor items, marble & onyx,beads (ceramic & . metallic), bijoux,engravings, plastic household wares, gift and promotional printings,handmade ceramics, decorative items, . gifts, sculptures, plates, wall plates, vases,business presents,aeroplane miniatures,slabs, statues, chess, frames, . cycladic idols,silverware, goldenware, gifts,statues, icons, bags, rugs, confectionery products, candies, herbs, . jewellery,presents, school material and books,metallic presents,worry beads,ashtrays,handmade byzantine icons,art . paintings.. Home accessoriesEuro Coin Sorters and Counters,Mosquito screens, aluminum panels,ceramic flower pots, decorative bricks,decorating . items,electrical home machines,decoratives, bronze, chess,plastic utensils,household electrical appliances,decorating . items, watches, potteries, vases, wall plates,glassworks, paintings, metal works,household utensils,engravings, plastic . household wares, gift and promotional printings,ceramic tiles, sanitary ware, bathroom furniture,aluminium products, . household utensils,flokati,handmade furniture for offices & homes, ancient decorative items,textiles, rugs, . carpets,runners,plastic home furniture (tables, chairs), plastic flower pots,cakes' decoration products,aluminum cans,alse . ceilings,wood decorative articles, false ceilings,stainless steel products,silver home decoratives,seasonal . decoratings,Stone constructions, Decorations, tiles, architectural designs, knobs, kitchen & bath accessories.. Industrial materialschalyps, ores, metals,tube systems,Industrial products,resins, coats, marine paints, silicone, marine accessories, . tools,resins, coats, marine paints, silicone, marine accessories, tools,metal components,Natural gas, gas appliances, . Surveys,marine & industrial services,Industrial wires, steel wires, high-carbon steel wires,glassworks, paintings, metal . works,fuel, lubricants, asphaltic products,environmental services, ventilators, valves, tank fittings,pneumatic expanding . systems,life jackets, ropes, boats partitions, boats equipment, lifeboats, anchores, chains,industrial filters,ropes, . industrial materials, wire, anchors & chains,metallurgical chemicals for foundries, refractories,biolog.reactors for . vinegar fermentation,gaskets, washers, expansion joints, flexible metal hoses,Pumps, blowers filters, UV disinfection . systems, Surveys,metal products and ores,wires, cables, pipes, non-ferrous metals,gas appliances,wires, concrete . reinforcing iron,rubber industrial components,citrus juices, essential oils for beverage industry,insulating materials, . asphaltic products,plastic industry, boiler equipment, valves,Industrial & cutting materials & machinery,water treatment . chemicals and filters,paints, varnishes, resins,false ceiling, insulating materials, resins. Jewelryjewelry, silver & golden, home decoratives, greek designs,jewelry, silver & golden, home decoratives, greek . designs,ceramics, decorating items, watches, potteries, vases, wall plates,beads (ceramic & metallic), bijoux,Golden & . Silver Jewellery,ceramics, statues, icons, bags, rugs, confectionery products, candies, herbs, jewellery, precious . stones,watches,Leather cords for jewelry,workshop, precious stones,Faux bijoux, Tourist items,strings, handbags,fashion . accessories, stationery items,professional gifts,silver utensils.. Machinery - ToolsOur company represents the main manufacturers of Euro Coin Sorters and Counters and makes distribution in all Europe,manufactures watercraft (canoe, kayak and pedalo) for lakes and sea,manufactures and promotes instruments of cleaning of coasts,tube systems,resins, coats, marine paints, silicone, marine accessories, tools,chassis, elevators,pottery kilns,electrical home machines,doors, locks, security systems,wastewater, water treatment, Surveys,air conditioner, boilers, central heating equipment, solar waterheater,wine bottling methods & machinery,electronic & telecommunication equipment, bath accessories, ceramic tiles, sanitary wear,cutting machinery, cash registers, weighing machinery,pneumatic expanding systems,technological equipment for industries: irroning boards, clothing machinery,chemicals,elevators, hydraulic systems,wood cutting machinery,metallurgical chemicals for foundries, refractories,biolog.reactors for vinegar fermentation,door locks, security locks,packaging machines, filling machines,wine processing machinery. herbs inesface,body and hair care natural products,pharmaceutical products, herbs al products,plastic home utensils, herbs al equipment, herbs al devices, herbs al cotton,condoms,sanitary ware,aromatic plants & spicing packaging, herbs ines, herbs al products,cosmetics,tissue paper, sanitary ware, napkins, handkerchiefs,soaps, cleaning products, chemical products, herbs ated products,perfumes,hard hearing acoustic systems,parlor equipment,olive oil, kernel oil, soap, wine, alcohol,detergents,personal care products,pharmaceuticals,opticals,central heating equipment, electric installation material, cables,insekticides, shampoo, air freshners,pharmaceutical cosmetics,papers, sanitary ware, tissue paper,Glass cases, optical,agricultrural & veterinerian herbs ines.. MiscellaneousOur company represents the main manufacturers of Euro Coin Sorters and Counters and makes distribution in all Europe,manufactures watercraft (canoe, kayak and pedalo) for lakes and sea,manufactures and promotes instruments of cleaning of coasts,cars acessories, car chemical products,handbags, briefcases, organizers,batik, cushions, clothing, clothe's accessories, diary, agenda, ties,paintings,olive oil, olives, ecological soaps, preservatives, cheese, charcoal,Photoprint papers, envelopes, Photographic papers, Transparency films, Laser where is it Films,office equipment, office machinery, printing papers, stationary, papers,Voyage accessories, leather bags,athletic instrument, playground instrument,sheets & film, plastic utensils, car chemicals, tools, paints, resins,military uniforms, shoes & equipment,Elastic bands, slings, bands for orthopaedic products,explosives, chemical products,school bags,print tissues, fabrics,Leather accessories, wallets, voyage accessories,anything related to army equipment and machinery apart from food and clothes,Faux bijoux, silver jewelry, fashion accessories, stationery items,. Museum copiesCeramics, Handicrafted Museum Replicas,ceramic vases, statues,slabs, statues, chess, frames, cycladic idols,icons, bags, rugs, confectionery products, candies, herbs, jewellery,statues from bronze,big statues,handmade ceramics, statues, decorative items,statues from alabaster,jewellery.. Musical instrumentsmusical instruments, music books,bouzouki, baglamas, jouras,drums,guitars,music instruments amplifiers,bags.. Oreschalyps, ores, metals,pumice stones, perlite, horticultural supplies,pumice stones,carbonic calcium, dolomite,metal products and ores,wires, cables, pipes, non-ferrous metals,stone trading, stone constructions,wires, concrete reinforcing iron,baryte, perlite, bentonite,pumice stones,bauxite mines,refractories, bentonite, kaolin, emery,digging out, enriching & elaboration of ores,boilers,construction materials, al profiles, gypsum products,pyritico natrio, raw material for detergents,gypsum.. Packaging materialsplastic packaging materials,Plastic packaging cans, for dairy products,wine bottling methods & machinery,packaging tapes,packaging machines, filling machines,plastic nets, sheets and film,barrels, jars,wrap paper for aluminium panels,cans for beers & soft drinks,plastic bottles, bottle covers, plastic packaging material,machinery for plastic industry,citrus fruits, wood packaging cases,aluminium foil,bottle covers,advertising presents, business presents, plastic packaging materials,plastic packaging materials, sheet & film, plastic home utensils,wrap papers for candies,disposable plates, glasses, plastic packaging,potato chips, food packaging machinery, food packaging materials,aluminum foil, food wrapping film,sanitary ware.. PaperFax roll paper,plastic packaging materials,papers, tissue paper, napkins & handkerchifs, household papers,paperboard,Photoprint papers, envelopes, Photographic papers, Transparency films, Laser where is it Films,office equipment, office machinery, printing papers, stationary, papers,papers, tissue paper, KRAFT PAPER,Paperboards,printings, graphic art,Office accessories, Stationeries, Paper products,tissue paper, sanitary ware, napkins, handkerchiefs,Papers, Paperboards,paper processing products, paper bags, wrapping papers,paper industry,plastic cards, playing cards,paperboard, tissue paper, household papers,household papers, disposable paper tableware,tissue paper,print tissues, fabrics,electrical equipment, pipes - PVC, household utensils, paperboxes,detergents, insecticides, papers, food,paper bags.. Plasticsplastic home utensils,Plastic packaging cans, for dairy products,marine & industrial services,engravings, plastic household wares, gift and promotional printings,plastic home utensils, air conditioning, industrial materials,pipes & PVC, pipe fittings,plastic home furniture (tables, chairs), plastic flower pots,Plastic industry, boiler equipment, valves,fruits, vinegar, salt, plastic home utensils,sheets & film, plastic utensils, car chemicals, tools, paints, resins,chemical products, plastic home utensils, cleansing materials,polyourethane, plastic raw materials,Life saving materials, liferafts, fire extinguishers,rubber, plastic utensils,plastic pipes from PVC, pipes & fittings,plumbing fixtures, sanitary ware, bath accessories, pipes, irrigation,disposable plates, glasses, plastic packaging,central heating equipment, electric installation material, cables,plastic home utensils.br www.GreekExporters.com Greek Exporters Catalog, Export Databank of Greece, Hellas product, exporters, Greek products and services, database, Hellenic exports, Greece network all over the World, Made in Greece marketplace, exporter marketplaces, Exporting and Manufacturing Companies, search engine b2b, Products. /title Greek Exporters The place where greek exporters meet importers around the world. We 'll keep you informed about new Products & Cooperation offers from Greece. .Greek Export Directory.Welcome to Greek Export Directory. Inside you will find information on Athens Chamber of Commerce and Industry, Statistics, Study for Greek exports as well as information on Chambers in Greece and abroad, Banks and Organizations. Inside the section "Greek Export Directory" you will find export companies data, exported products as well as export companies by area. The first Greek commercial online mall. This section of the ExpoHellas mall contains many Greek business sectors. To find exporters in a business sector or industry please select your choice from the list. Exporters with their own web sites appear in hyperlinks at the beginning of the directory.Greek exporters are also able to post press releases about their business activities. www.GreekExporters.com The Greek Business Directory directory of Greek companies with web presence. Hellenic Center for Investment. Hellenic Foreign Trade Board information about Greek exporters, including specific company information. Guidebook of Greek Exporters.2. The ACCI publishes: The monthly bulletin ANAPTYXI' , which includes useful information, articles and viewpoints on various financial problems that are of interest to businesses. Anaptyxi (DEVELOPMENT) is sent to all the businesses members of ACCI that have met their financial obligations to it, and to various organisations (Ministries, Banks, Embassies, etc.) free of charge. The quarterly magazine TRADE WITH GREECE , which is in English and in which Greek products as well as the productive potential of the Greek economy are promoted abroad. The annual GREEK EXPORTERS GUIDE' (in Greek, English, and French) with a wealth of useful information regarding Greek exporters and the products that each of them exports, to assist them in their difficult mission. Greek Exporters Catalogue, Greek Exporters Catalogue, adresses, emails and websites of greekexportersWeb site is dedicated to international exports & services. http://www.greekexporters.com www.GreekExporters.com Greek Exporters Catalog, Export Databank of Greece, Hellas product, exporters, Greek products and services, database, Hellenic exports, Greece network all over the World, Made in Greece marketplace, exporter marketplaces, Exporting and Manufacturing Companies, search engine b2b, Products. /title Greek Exporters The place where greek exporters meet importers around the world. We 'll keep you informed about new Products & Cooperation offers from Greece. .Greek Export Directory.Welcome to Greek Export Directory. Inside you will find information on Athens Chamber of Commerce and Industry, Statistics, Study for Greek exports as well as information on Chambers in Greece and abroad, Banks and Organizations. Inside the section "Greek Export Directory" you will find export companies data, exported products as well as export companies by area. The first Greek commercial online mall. This section of the ExpoHellas mall contains many Greek business sectors. To find exporters in a business sector or industry please select your choice from the list. Exporters with their own web sites appear in hyperlinks at the beginning of the directory.Greek exporters are also able to post press releases about their business activities. www.GreekExporters.com The Greek Business Directory directory of Greek companies with web presence. Hellenic Center for Investment. Hellenic Foreign Trade Board information about Greek exporters, including specific company information. Guidebook of Greek Exporters.2. The ACCI publishes: The monthly bulletin ANAPTYXI' , which includes useful information, articles and viewpoints on various financial problems that are of interest to businesses. Anaptyxi (DEVELOPMENT) is sent to all the businesses members of ACCI that have met their financial obligations to it, and to various organisations (Ministries, Banks, Embassies, etc.) free of charge. The quarterly magazine TRADE WITH GREECE , which is in English and in which Greek products as well as the productive potential of the Greek economy are promoted abroad. The annual GREEK EXPORTERS GUIDE' (in Greek, English, and French) with a wealth of useful information regarding Greek exporters and the products that each of them exports, to assist them in their difficult mission. Greek Exporters Catalogue, Greek Exporters Catalogue, adresses, emails and websites of greekexportersWeb site is dedicated to international exports & services. http://www.greekexporters.com email info@greekexporters.comTomato paste 70Gr 18/20 brex Dear Sirs, We are interested in the above underlined items. We are importing these items nowadays from Saudi Arabia. There is a good opportunity at the moment for these items providing the price is competitive. We owe your address to the web site. We shall make continous orders of 20ft container capacity providing that your price is competitive.Hoping to receive your urgent favourable reply, we remain.Yours truly,Kedir Shafi SherefaImporter, Commision Agent & Manufacturer's RepresentativesTel. 251**********Fax 251**********251**********(Mobile)P.o.Box ****** **************Please can you provide me the contact details for the supply of the chemicals:1) Acid Inhibitor HIBIT 28Quantity: 450 Kg in 2550 Kg plastic drums with sealed like caps.Manufacturer: EUROCHEM S. A.3, Rafailidou Str., Athens, Greece2) Corrosion Inhibitor WSC 8170 DPQuantity: 210 Liter in 30 Kg pails or plastic drums not exceeding 50kg in weight with sealed like caps.Manufacturer: Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, EUROCHEM S. A.3, Rafailidou Str., Athens, GreeceI will be grateful to your prompt response.Gopalarajah S.Marketing EngineerQatari Industrial EquipmentsTel. : +974 ********Fax : +974 ********P.O.Box *****, Doha Qatarwww.*************** Original Message From: Harald Hoppe To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, April 08, 2003 6:04 PMSubject: olive oil I want to import organic olive oil. I am looking for Contacts.RegardsBioCatering *************Dr. Harald HoppeLudwigErhardStr. **D34131 KasselPhon ++49(0)56193 52 ***Fax ++49(0)56193 52 ***hoppe@bio**********.netwww.bio**********.net Original Message From: "luai galal" luai5@******.com To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, April 02, 2003 1:17 PMSubject: the greek company dear sir iam looking for s.mouzakissons (candies)company adress i would like to make bussiness with this company looking for their web siteand .e amil looking for help thak u luai Original Message From: "Mentzas Spyridon" smentzas@********.*** To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, May 22, 2003 4:29 PMSubject: need info To whom it may concern, Hello. Let me introduce myself first. I'm Spyridon Mentzas, being of Greek origin but born and brought up in Japan, I have recently left my job to open a Greek restaurant in Tokyo, Japan. I am currently on a trip to Greece (I'm writing from Athens), and am here to find out and strengthen ties with Greek exporters personally. As I have no links with Greek corporations, I was looking through the internet to see what is out there and came across your homepage. It has come very useful to me, but it will be even more helpful if I can have homepage addresses or contact information on Greek exporters who deal with the following: olive oil olives feta cheese haloumi cheese jam fruit juices canned products yogurt and dairy products spices sauces Any kind of help is greatly appreciated as my ability to communicate in Greek is minimal and my goal to promote GreekJapanese relations will not be achieved as it is now. Thank you in advance. Spyridon Mentzas Original Message From: GABRIEL OLARIU To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, May 03, 2003 4:28 PMSubject: flowerseed and soyabeans oilDear Sirs, We are a company which is engaged in trade with Romania.We are looking for direct exporters of flowerseed oil and soyabeans oil from Greece.Could you please send us the list of Greek exporters of those products typed with their contact details?Sincerely yours,Olariu GabrielBusiness International ImportExportTel/Fax 2105787***Athens,Peristeri Original Message From: "caro.alumed" caro.alumed@******.fr To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, April 02, 2003 1:15 PMSubject: Helenic herbs al of furniture Dear Sirs, We would like to know the complete address of the company "Helenic herbs al of furniture" to which we have to send a letter. We only know that this company is located in Thessalonic. The mailing we have already sent to it has been returned. We thank you in advance for your help. Sylvie Chapellier Sales Assistant Original Message From: "Kuzmina Tatiana" Kuzmina@******* To: info@greekexporters.com Sent: Monday, March 31, 2003 4:06 PMSubject: Business enquiry Dear Sirs, We are a branch of one of the biggest trade houses in Germany. We are engaged in dried fruits import. AT the moment we are looking for direct exporters of Currants raisins form Greece to our main office to Germany. Could you please send us the list of Greek exporters of raisins of Zante Currant type with their contact details? Sincerely yours, Tatiana Kuzmina August Toepfer & Co. Original Message From: Elise To: info@greekexporters.com Sent: Monday, March 31, 2003 3:42 PM HI,I am looking to import greek handmade wool slippers ( all sizes) is there anyone who is willing to sell them wholesale? Thanks, Elise Original Message From: Administracion Athos Grupo Maquinaria To: info@greekexporters.com Sent: Friday, April 04, 2003 12:10 PMHello, i need a list of greeksused heavy machinery with web or mail. Thank you very much and Best regards. Original Message From: ********@aol.com To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, April 02, 2003 6:31 PMSubject: Reply Soon Dear Sir, We would like to know your line of Export. We ae iinterested in the importation from Greece of Consumer Goods. Thanks for your attention. Dunkwu Charles Don PattrixDear Madame/Sir,My name is Natasa Peric & I am Eastern European Imports Coordinator forAcademy Sports & Outdoors. Academy Sports & Outdoors is a chain of 63retail stores based in Katy, a suburb of Houston, Texas.I am interested in looking into importing soaps/shampoos from Greece. Iwas interested into looking into P.D. Papoutsanis, S.A.IC. from Athens,Greece. I have gotten several phone numbers to contact them at. However,none of the numbers are correct, & I haven't been able to reach thiscompany.This is where I would need your help, please. I would appreciate it if youcould help me get their correct:1) phone number2) fax number3) email address.However, if this inquiry is not within the scope of your duty, would you,please, direct me to the right company/person who can help me out.Thank you very much, regardless. Warm greetings from your Serbianneighbor, working in America,Natasa Peric,Eastern European Imports CoordinatorKaty, Texas, USA+++ (281) 64653**+++ (281) 64651**(fax) Original Message From: Zoran D. Stefanovich To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, March 31, 2001 2:09 PMDear Sirs,We are ******** SGP Engineering, based in Belgrade, and we are strongly looking to establish cooperation with Greece regarding sandwich panels for buildings.SGP is automotive, motorsport and aircraft parts, assemblies and system production oriented company.So, we are looking to implement and use our design capabilities, workmaship and our marketing knowledge into cooperation.Our address is:SGP EngineeringPO Box 54511001 BeogradSrbijaYugoslaviaTel: ++381 64 157 ** **Email: zstefan@*******Please, make contact with approprate company.Best regards Original Message From: Cibelle3@********To: info@greekexporters.com Sent: Friday, March 21, 2003 8:08 PMSubject: cosmeticI'm interested in xporting hair products & body, to new york area,I'm salon owner and maybe you can tell me if you are interested. Thanks CIBELLE HAIR SALON.BELLAEMAIL ****************.COM Original Message From: Austine To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, March 15, 2003 5:53 PMSubject: Pilavas DistillaryDear sir,Please could you where is it me with the address or telephone no of the company ( Pilavas S. A ) or their agent , here in germany or elswhere. I am particularly interested in buying their Liqueur product ANGELA ( Banana Flavour).I will equally be interested in getting a catalogue of their product.I look foward to hearing from you soon.Yours faithfullyOnyema Austine. Original Message From: Artur Pares (Grupo *******) To: info@greekexporters.com Sent: Monday, March 03, 2003 7:30 PMSubject: Greek ICE CREAMS manufacturers.Dear Sirs,We are the company ****** in Granollers (BarcelonaSpain).We will be very gratefully if you should send us details of Greek ICE CREAMS manufacturers.Many thanks.Artur Paresapares@*********Dear sir or madam,Please send us telephone numbers and contact persons in charge for exports of sunflower seed oil.Best regardsFatos Islamirr.N.Basha pnPeje KosoveTel : +381 39 33 ***Fax: +381 39 33 ***www.******** Original Message From: "SDIBI NSU"To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, December 12, 2002 4:46 PMSubject: contacting exportersTo whom it may concern:I have been looking at your list of exporters, and I was wondering if thereis any way to get an email contact list for them.I appreciate any help you can give me on this. Thank you for your time.Best regards,Mandy MartinSouth Dakota International Business Institute Representative Original Message From: erzik To: info@greekexporters.com Sent: Monday, November 25, 2002 12:38 AMSubject: plasticdear sir,we want to get contact adresses of plastic producers and plastic materal producers.we saw your page and company names but we can not contact wth them.please help us as soon as possble.___________________________________________________________________________ Trkiye'nin en samimi arkada arama servisi ile hayatnza renk katn! arkadasim.mynet.comHello,Can I've some information with LIDA Vavouras John seasonal decoratings. Doyou have a internet adress or a book of the products from this entreprise.Best regards.Atelier EvyEvelyne SalaminRte de la CretaCH 3972 MiegeTel. 079 307 34 93email : atelier.evy@******* Original Message From: George Veslemes To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, November 09, 2002 6:21 PMSubject: RE: InformationDear sirsI do see the list of different suppliers but how do i contact them to get product list and prices? Thank you George veslemesP.S. You may reply in either Greek or English. Original Message From: Bosmao@******To: info@greekexporters.com Sent: Monday, November 04, 2002 8:10 PMSubject: Agent requestDear Sirs,I/m presently looking for the following Import Agent in Greece:Stavros Issaakidis in Pireaus If possible kindly give me the fax, tel and email adress by returnYour help is highly appreciatedBest regardsOkko BosmaTel.: +4193 ********Fax: +4193 ********Mobil: + 172***********mailto:bosmao@******______________________________________________________________________ Original Message From: ChrsBitt@*******To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, October 15, 2002 5:44 PMSubject: Greek wholesalers of veterinary herbs inesDear Sir/ MadamI found your web site whilst searching for Greek wholesalers of veterinary herbs ines and I am writing to you in the hope that you might be able to help me with my enquiries. Please could you let me know where I might be able to find a list and contact details of such companies.I work as an independent consultant in collaboration with a UK company and we would like to establish a trading relationship with a local company who would be prepared to export veterinary herbs ines to the UK market.Please could you consider my request and if possible, contact me with any details you might have. Thanking you in advance.Yours faithfullyChris BitterliConsultant Original Message From: ozgurboz To: info@greekexporters.com Sent: Monday, October 14, 2002 12:34 PMDear Sirs , I m trying to find phone and fax numbers of the following Greek companyG.V.C. S.A. company ; producing self adhesive tapes and labelsOwner is Mr.MezitisBest RegardsOzgur BOZSINAN LTD501 sokak no:3 Imes Sanayi Sitesi Yukari Dudullu Tel : 0090 216 364****Fax : 0090 216 364****E mail : ************ Original Message From: ******@aol.comTo: info@greekexporters.comSent: Tuesday, October 15, 2002 6:44 PMSubject: Greek wholesalers of veterinary herbs inesDear Sir/ MadamI found your web site whilst searching for Greek wholesalers of veterinary herbs ines and I am writing to you in the hope that you might be able to help me with my enquiries. Please could you let me know where I might be able to find a list and contact details of such companies?I work as an independent consultant in collaboration with a UK company and we would like to establish a trading relationship with a local company who would be prepared to export veterinary herbs ines to the UK market.Please could you consider my request and if possible, contact me with any details you might have. Thanking you in advance.Yours faithfullyChris BitterliConsultant Original Message From: ozgurbozTo: info@greekexporters.comSent: Monday, October 14, 2002 1:34 PMDear Sirs , I m trying to find phone and fax numbers of the following Greek companyG.V.C. S.A. company ; producing self adhesive tapes and labelsOwner is Mr. MezitisBest RegardsOzgur BOZ************ LTD501 sokak no:** Imes Sanayi Sitesi Yukari Tel : 0090 216 364****Fax : 0090 216 364****E mail : Original Message From: "Emo William" To: info@greekexporters.com Sent: Monday, October 07, 2002 8:12 PMSubject: need helpDear SirWe are a company working in the field of alumium accessorieswe want to make a contact with a companyViolock S.A. aluminiumwould you please help us finding any information aboutthis companythanksEnf A. Morgan Original Message From: MaB gorzata TyliD skaTo: info@greekexporters.comSent: Thursday, September 12, 2002 1:22 PMSubject: Inquiry for fig fun port DepartmentDear Sirs,We are one of the biggest importers of dried fruits in Poland. In order to develop our activity in this area we would like to establish new business contact with Companies Exporters or Producers of FIGS from Greece.We are particularly interested in purchasing commodity as follows:FIGS, GARLAND no 8 from GreecePlease, could you calculate the price in USD or EUR per 1 mt.For delivery conditions:EXW GreeceAlso could you let me know about weight of package. How many bags are loaded on one truck?Kindly awaiting your today reply.With kind regards,Monika Genderkatel: 00486183095**fax: 00486183077** Original Message From: fi@elkosgroup.comTo: info@greekexporters.comSent: Wednesday, September 11, 2002 10:55 AMSubject: InfoDear sir or madam,Please send us telephone numbers and contact persons in charge for exports of sunflower seed oil.Best regardsFatos Islamirr.N.Basha pnPej KosovTel : +381 39 33 ***Fax: +381 39 33 ***www.***********.com Original Message From: Bernhard RomanikTo: info@greekexporters.comSent: Monday, August 26, 2002 9:56 PMSubject: Lycoyrgos jewelleryDear Sirs!We are interested in jewellery from the Greek manufactor Lycoyrgos!We bought some of his products five years ago and again some weeks ago in CreteBut we are missing a certain thing we would like to buy!!Maybe you could send us his address or email address as he is listed on your website!!Thank you very much in advanceBernhard Romanik Original Message From: "Nauche Texteis" To: info@greekexporters.com Sent: Friday, March 14, 2003 5:52 PMSubject: Textile Agency Dear Sirs, We are commercial agent's since 25 years, and wwe take this opportunety to contact you, because we are looking for a spinning mills that should be interested to export to Portugal. We are very well introduce in our market with the best realtionship with the most important customers of our market. Thank you in advance. Best regards. David Morais Phone: + 351 22 9487*** Fax + 351 22 948 76** Mobile: + 351 91 752 56 ** Original Message From: Jalal MasarwaSent: Wednesday, June 26, 2002 9:12 AMDear Sir, madam I am writing this letter to let you know that we are a brand new export Import Company and we are interested in finding a diamond blank cds in a cheap price, I am interesting to buy more then 20.000 cds its looks just like original cds.I have been informed that those produced in your factory are excellent I require all specifications of all models, as well as pricing information Could you please send me the all machines clear information with picture as will to see it more clearly? Could you please send us clear information and addresses that will assist us to find our best target?Thank you very much for your advice and information for Printed_Cataloging our target.I am looking forward for your help.Best Regards,Your sincerelyMrs. jalal Original Message From: Reza Rajabi To: info@greekexporters.com Cc: ***********Sent: Sunday, March 16, 2003 3:31 PMSubject: kinds of pipeDEAR SIRSrespectfully:pleas be informed that we are both producer & distributer we are going import to iran pipe as follow.1cooper brazed steel tubing special refrigrator home( condenser)sizeodiameter8mm & 4.76mmwith thichness 07mm2cooper pipe seamless special acomolator for refrigrator.sizeodiameter25mm with thichness 07 or 06mm3aluminum pipe .sizeodiameter 8mm with thichness 1mm.we would be pleased hear yourwith the best regardstel0098218799***fax0098218732*** Original Message From: *****To: info@greekexporters.com Sent: Friday, March 07, 2003 3:44 AMJUST A COMMENT.ALL OTHER COUNTRIES PROMOTING THEIR EXPORT MARKET MANUFACTURERS PROVIDE ON THE INTERNET THE EMAIL ADDRESS,FAX AND TELEPHONE NUMBERS AND CONTACT PERSONS DETAILS.IT WAS SAD TO SEE THAT IT IS NOT PROVIDED ON GREEK EXPORTERS.COM.I'D BE VERY GLAD IF I WAS CORRECTED.BEST WISHESK.ANDREWSDear Sirs,We are commercial agent's since 25 years, and wwe take this opportunety tocontact you, because we are looking for a spinning mills that should beinterested to export to Portugal.We are very well introduce in our market with the best realtionship withthe most important customers of our market.Thank you in advance.Best regards.David Morais*************** TEXTEIS, LDAPhone: + 351 22 9487***Fax + 351 22 948 7***Mobile: + 351 91 752 5*** Original Message From: "Natalya Goncharova" fliur@*********** To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, April 10, 2003 2:22 PMSubject: offer of cooperation Dear Sirs,We kindly ask you to assist us to contact the following companiesregarding the possiblebusiness on canned peaches:1) Alvena Association of Agricultural Coop. Unions of Veroia2) Alimeco S.A.3) Buono International S.A.4) Danais S.A. canned fruits5) Elita S.A.6) Goudaras Alex7) Hellenic Food Industries S.A.8) K.O.V.E. S.A.Fruit & Vegetable Canneries9) K.S.O.S.10) KonVeri S.A.11) Krinos Foods S.A.12) Onassis Hellenic Food Industry13) Saranti S.A. Mastiha,14) Vermion NaoussaKindly be informed that our company "******* Trading Ltd" is a largetradeindustrial enterprise, occupied in import and processing of differentfoodstuff: canned tomato paste, canned vegetables, different kinds ofcereals, etc. We have our own brands that were put to Russian market severalyears ago and became popular with the clients rather fast. Due to thewellknown brands our sales volume is increasing annually. We place orderswith the producers for the production of foodstuff under our brands. We havebusiness with many countries such as Turkey, Italy, Hungary, Poland,Bulgaria, Czech Republic, Ukraine, Moldova.We have constant and stable relations with Turkish manufacturers oftomato paste and Hungarian manufacturers of canned vegetables. We also dealwith home producers. At present our annual volume is more than 45000 tones.Our department of development is devising different projects on theproduction of foodstuff.Nowadays we are interested in production of canned peaches under ourbrand with the following volume till the end of this year:1) Peaches 400g, 800g 80 containers.We really wish to find the manufacturers in Greece that will find our offerof interest and with whom we will have long profitable cooperation for bothsides. We are looking forward to receive your best quotes on the abovementioned products.Hoping to hear you soon regarding our offer.Thank you in advance.Best regards,Natalya GoncharovaImport Manageremail: fliur@***********"**** Trading Ltd"***** 945 25 97, 945 27 55K Greek ExportersAdvertised by Ati Advertising on www.idx.gr email info@greekexporters.com Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, Original Message From: emad ****To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, June 19, 2004 3:57 PM DEAR SIR,WE ARE LOOKING TO GET FULL DETAILS OF GREEK MANUFACUTRING / EXPORTING OF PANCAKE COPPER TUBE COIL WHICH IS USED IN AIR CONDITION / REFRIGRATOIN INDUSTRIES.BY THE WAY, WE HAVE IMPORTANT ONCE FROM AN EXPORTER HIS OLD DETAILS AS FOLLOWS:HALCOR S.A.METAL WORKERSATHENS, GREECEPH. +3014898111FAX. + 3014898394WOULD YOU PLEASE UPDATE THIS DETAILS, AND ADVISE ALSO HIS EMAIL.THANKS IN ADVANCE FOR YOUR KIND COOPERATION, AND WAITING YOUR INFORMATION ASAP.BEST REGARDS,EMAD ******GENERAL MANAGERELA***** IMPORT TRADE CO.CAIRO EGYPT.FAX : +202 78****** Original Message From: Natalia To: info@greekexporters.com Sent: Friday, June 04, 2004 10:16 AMSubject: Looking for the reliable partners LA*****Profsoyusnaya street, Moscow, 117420,Russia( Tel. No: +7 (095) 334 ****; 926 ****; 332 ****.Moscow, 04/06/2004Dear Sirs,We are wholesalers in the Russian food market.From 1992 we do import of the foodstuff from Hungary, Germany, Czech Republic, China and Greece also.The range of our products runs vegetable and fruit tins, fruit drink, macaroni, spagetti. Presently we are looking for reliable partner for supply of the Greece table olives on the Russian market. We have strong interest to have a cooperation with the companies from Greece.We will be very apreciated if you`ll provide us infornation concerning which reliable Companies from Greece producing and do export of table olives.Very thanks and advance.Hope to hear from you soon.Sincerely yours,Natalia SafronovaLa**** Ltd Original Message From: Sevan Ag****To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, April 20, 2004 12:04 PMSubject: DemandGood morning,We'are french importers and looking for adress + phone + fax + email for the following company : Georges ombres G. Nemea Currents Central union coop. of figs and nuts Sykiki Belussis Currants SAThanks to inform and regards Sevan AG****** / Echalie S.A.STel : + 33 1 49 88 ****Fax : + 33 1 49 88 63 ****Mob : + 33 6 70 80 ****email : s.ag*****@echalie.fr Original Message From: Thomas M****To: info@handmades.gr Sent: Thursday, April 15, 2004 9:25 AMSubject: enquiryDear Sirs,we are a young company who sales handmade artproducts from all over the world.Please send us more informations about your products (prices, terms of delivery / payment).Our company: KunstallerleiRoland HandtkeAm Entenmoos **D88*** Bad Waldsee Many thanks for your efforts.Best RegardsKunstallerlei Roland HandtkeThomas M**** Original Message From: Ulf T*****To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, April 06, 2004 5:05 PMSubject: Inquiry Dear Sirs,We are looking for 50 MT Orange peels, cut into 4 x 4 mm, preserved with SO2 (max. 1800 ppm) and NaCl (max. 3%), intense orange colour, clean, bacteriologically clean, packed in iron drums with inner poly liner. We would appreciate if you could recommend us a serious producer/exporter who could provide us with CFR c3 Hamburg prices and all details.Tks in advance.Best regardsSuncat Inter****Ulf T*****Fon: +49 4123 *****Fax: +49 4123 *****http://www.suncatinter****.de mailto:u.tietjen@suncatinter****.de Original Message From: Andre O****To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, February 21, 2004 1:02 PMSubject: olive oil extracting machinesDear Sirs,We are anticipating the installation of an olive oil extraction line with a capacity of about 50 tons/day. We are highly interested to receive offers from Greek manufacturers of such facilities.Could you please approach such people transmitting our request and asking them to provide us by a preliminary budget offer with catalogs and leaflets.Our address isAndre O****I, POB 894, Aleppo/SyriaFax 00 963 21 *******Phone: 00 963 21 *******E.mail: o***@net.sy Best regardsAndre O***** Original Message From: m****@scsnet.org To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, February 05, 2004 4:28 PMMO**** TRADINGP.O. Box 33864 Damascus SyriaTel: (96311) 33 *****Fax: (96311) 33 ****EMail: m****@scsnet.orgDear Sirs,Our company deals with charcoal and incense products and we are very interested to import those products from Greece.Please send us the manufactories and exporters address of those products.Thank you in advance for your cooperation.Best RegardsGhassan Mo***General Manager Original Message From: Premi Subr*****To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, February 05, 2004 1:45 PMSubject: Business Opportunity Good Day,I am in search of a company that is interested in a joint venture or agency in South Africa ton supply the market with Industrial products, ie , plastic piping, or industrial equipment.Should you have any exporters on your data base that may be interested to export to South Africa, please cotnact me on the details below,Awaiting your urgetn responsePremi Subr*****031467 ****031467 ****083 787 **** Original Message From: "ahmed bazu*****" bazu****n@yahoo.com To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, February 03, 2004 9:52 PMSubject: our intetresting to import from Greece DEAR SIRS, WE ARE VERY PLEASED TO INTRODUCE OURSELVES THAT WE ARE A BIG IMPORTERS AND COMMISSION AGENTS IN YEMENMARKETS SINCE 1977, AND WE ARE REQUIRED TO IMPORT FROM ALL CITIES IN GREECE AND OUR MAIN LINE FOR IMPORTS SUCH AS , CANNED FRUITS, VEGETABLES, ALL IND OF BISCUITS, CONFECTIONERIES, CHOCOLATES, INSTAN FLAVOUR DRINKS , PASTA, COSMETICS, PHARMACEUTICAL PRODUCTS, FOODSTUFFS AND ETC, OF WHICH OUR YEMEN MARKETS INTERESTED THE GREEK PRODUCTS , SO DEAR SIRS WE NEED YOUR HELP JUST TO ADVERTISE OUR ADDRESS AND NAME AS HEREUNDER :BAZU***** TRADING COMPANY ATTEN. MR AHMED AWADH BAZUGHEFANP.O.BOX NO. ***,TEL.NO. 967530**** FAX 967535****MOBILE 9677115****EMAIL: bazu*****@yahoo.comMUKALLAHADHRAMOUT R.O.YEMEN SO AS TO CONTACT US AND IF POSSIBLE DEAR SIRS TO PROVIDE US WITH MANY EXPORTERS OF PRODUCED THE ABOVEMENTIONED IN CASE TO CONTACT THEM SO AS TO DEVELOPE OUR MUTUAL BUSINESS WITH , YOUR SUPPORT ANDCOOPERATION ARE NEEDED FOR US IN CASE THAT WE HAVE MANY RELATION WITH MANY COMPANIES IN EUROPE AND EASTASIA AND USA AND CANADA , SO WE ARE REQUESTING YOU TO ASSISTING US JUST TO TO BE IN TOUCH WITH GREEK EXPORTERS AS WE ARE PROMOTE ALL KIND OF PRODUCTS IN OUR YEMEN MARKETS, WE ARE AWAITING IN URGENT TO RECEIVE YOUR FAVOURABLE REPLY AND ASSURING YOU THAT WE WILL PLACE A BIG ORDERS IN EVERY PRODUCT , THANKING YOU AND BEST REGARDS,YOURS FAITHFULLY,AHMED AWADH ALI BAZU*****DIRECTOR Original Message From: Hany *****To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, January 21, 2004 9:38 AMSubject: Trade InformationDear Sir / Madam/ Miss,We are fell pleasure to introduce ourselves. We are an import and export company running our operation in EGYPT. So we would like to open new market from your products in EGYPT, So please if you could kindly send us fax numbers, phones, addresses and all information about all companies in your country which produce and manufactures as following...1) cotton yarn & spinning. Notes:A) Please give us more information about international fairs in your country.B) Please if you could kindly send us Trade Magazine quarterly periodical covering offers of your exports and factories. C) Kindly send us Brochures cover information on production and export of your specific quality export products in brief and list of their major exports. Our address as following ... 19 ABUO SEFEIN ST., SENDEFA,H**** WANIS BLDG. EL MAHALLA EL KOBRA EGYPT.P.Box ** post code 31****EL MAHALLA EL KOBRA EGYPT. Tel: 002040 2232***,2120***Fax: 002040 223****Hoping to build a good relationship Thank you and best regardsFor Joy CompanyHany Samuel H**** Chairman Original Message From: K***To: info@greekexporters.com Sent: Friday, January 09, 2004 11:43 PMSubject: BUSINESS DEAR SIR WE WANTS TO IMPORT ELECTRICAL CONTROLS COMPONENTS FROM GREECE, WOULD LIKE TO INFORM MANUFACTURERING INFORMATION AND COMPANIES CONTACT, ADDRESS, EMAILS, WEBSITE, ETC.PLEASE GIVE THE FOLLOWING COMPANY'S EMAILS, AND WEBSITE.LINDNER HELLAS S.AKOKKINAKI STR.17GR11143 ATHENSTEL; 01/2016764FAX. 01/2023023PLEASE FIND ABOVE COMPANY AND GIVE THE NEW ADDRESS AND EMAILS INFORMATION, MAY BE CHANGE.THANKS AND AWAITING YOUR PROMPT REPLY.BEST RGDSSHAHID AZIZ MALIKK**** TARDERSEAMIL; k****@nexlinx.net.pkFAX. 01/202**** Original Message From: O****To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, January 07, 2004 2:06 PMSubject: Re: Information request.Dear Sirs,we are the Hungarian company interested in the machinery of Greek origin for our cheese factory.Could you please advise us the the contact datas of the following 2 companies? Dynamiki Ltd. Emporiki Parametres SA.Many thanks in advance.Best regards,O**** Jenei Original Message From: "St. L*** Ltd" stl***@logosnet.cy.net To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, December 18, 2003 12:52 PMSubject: imports to CyprusWe would like to get in touch with Greek exporters/manufacturers of cooking oil (vegetable, Soya, etc.) and food condiments like ketchup, mayonnaise for Private Label.We distribute foodstuff to grocery store chain under private label and/or existing name brand.Your prompt response will be appreciated.Kind regards,Evis TsiaklidesSt. L*** trading LtdNicosia Cyprus Original Message From: irri***To: info@greekexporters.com Sent: Friday, December 05, 2003 10:17 PMSubject: prospectionWe are an algarian import company and we are looking for a greek produtors of irrigation system (made of plastic ).sorry for our basic english. Original Message From: "K*** Tekstil" mail@k***tekstil.com To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, December 02, 2003 12:22 PMSubject: kaen textil/turkey dear sir;we want to have all the adress from the greek textil fabrics buyers and the manufacturers from womens ready wear.best regardsk*** textilturkeywww.k***tekstil.com Original Message From: "Tihomir Civ*****" tiho****@hotmail.com To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, October 08, 2003 9:48 PMSubject: orange exportersDear Sirs,I am looking for companies exporting fresh fruits from Greece. My company is importer from Serbia and Montenegro that is interested in long term relationship with solid Greek partners.Please send me contacts that can be our potential partners.Best Regards,Tihomir Civ**** Original Message From: PPDA***To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, October 08, 2003 12:22 PMSubject: IMPORT OF OLIVES TO SUDAN.DEAR SIRS. WE, M/S. VIJ*** TRADING, BASED IN SUDAN. WE ARE IMPORTER AND INDENTING AGENTS, FOR SPICES SUCHAS BLACK PEPPER, CASSIA, GALANGAL, COFFEE, TEA, CARDAMOM, CLOVES, ETC FROM SINGAPORE/INDONESIA, INDIA, CHINA GUATAMALA.WE ARE INTERESTED TO HAVE OFFER FOR BLACK OLIVES FROM GREECE, IN DIFFERENT TYPE OF PACKINGS.WE HAVE VISITED THE SITE BUT ARE NOT ABLE TO GET ADDRESS OF THE COMPANIES MENTIONED IN THE LIST .PL INFORMUS FEW ADDRESSES OF MANUFACTURERS/EXPORTERS OF OLIVES.BEST REGARDS P.P.DADIA Original Message From: hala To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, August 20, 2003 7:36 PMSubject: Dried FruitsDear Sir,We are a well established retail and wholesale organization in Qatar that deal with FMCG.We would like to know more about the dried fruits sources in Greece and on top of them Dried Figd and Dried Apricots.We would be very thankful if you provide us with links in this respect.Thank you and regards, Bassam F****ManagerFood DivisionTel ;(974) 468****Fax. (974) 468****Mobile (974) 588****P.O.Box **** Doha Qatar Original Message From: zafar**To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, August 14, 2003 6:42 AMSubject: needing zink dustDear Sir,we are intrested in importing ZINK DUST frome ur pipe making industry.From their galvenising units.If any of ur factory have this kind of dust we can buy that according to the percentage.Hoping to listen from u soon,Yours faithful Zafar .u.khan Director marketingMa***l agro chemecals Pakistan Original Message From: Ali Cilvez To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, August 13, 2003 11:39 AMSubject: currants Dear Sirs,We as Red **** foods are one of the largest importers of dried fruits and Nuts in USA and are seeking to contact Greek exporters of Currants.We appreciate if you can assist us with good suppliers of Greek exporters dealing in currants.Thank you in advance.Kind regardsAliRed *** Foods Inc.Turgut **** Cad.Kircuval Is Mrkz.Kat:****44**** Malatya TurkeyTel:++90 (422) 325 ** **/ 321 ** **Fax :++90 (422) 322 ** **redriver@superonline.com Original Message From: Hakan CAKICI To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, July 31, 2003 3:10 PMSubject: tEXTILE eXPORTERS Dear Sir,I am interested in with Textile exporters of Greece , if you could be able to send a list I would be so glad.Kindest Rgrds,Hakan CAKICIImport&Export Dept Rep DOP*****BursaTurkeyPhone#90 224 *** ** ** Fax #90 224 *** ** **mailto: export@dop*****.comwebsite: www.dop****.com Original Message From: Olives*******@aol.com Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, To: info@greekexporters.com Sent: Sunday, July 27, 2003 2:44 PMSubject: Greek exporters book & CD romThank you for your website.We sell Greek produce in the UK.I am trying to locate the company that manufactures the CERAMIC OLIVE LEAF SHAPED dishes that are used for serving olives at the table. The ones I have seen in on an America website say that they are imported from Greece called ACHAIA and signed by an artist called HATZIYANNIS.Can you help to locate this or a similar supplier for us?Further we are also trying to locate a producer of OLIVE WOOD kitchen items so we would like your GREEK EXPORTERS CATALOGUE & CD ROM.Thank you againPlease send to: Olives***** Ltd, ** Hayton Close, Luton, Beds,UK . LU3 4HD Sheila LinnaneOlives****** Original Message From: Creta ****To: info@greekexporters.com Sent: Sunday, July 27, 2003 10:34 AMSubject: list of companies Dear ladies and gentlemen,Creta **** GmbH is an Austrian company, which sells Cretan products (food of organic farming, honey with nuts....) in Austria and Germany. I am looking for business partners, which produce foods of organic farming, olive oil and natural sponges. If possible send me an list of such companies.Best regardsPeter PeerCreta **** GesmbHHartwagn***** *A4910 Ried'+43 664 50 ** ***7 +43 664 50 ** ***peter.peer@creta****.atwww.creta****.at Original Message From: "mohammed ***taleb" ***talebgroup@yahoo.com To: info@greekexporters.com Sent: Sunday, July 20, 2003 10:19 AMSubject: CollaborationDear Sir,We would like to seek your assistance to find us thelist of exporters or manufacturer dealing withdifferent types of Seeds (Tomato Seeds, Potato seeds),Frozen French fries, Frozen Chicken from Europeanorigin, Different types of Chemicals. Our scope ofactivities are engage in importation of Agrochemicals,Fertilizer and Foodstuff. Thank you and more power.Best regards,Mohammed *** TalebGeneral ManagerFax#+9661243****Tel#+9661243**** Original Message From: "Admin" admin@****creative.com To: info@greekexporters.com Sent: Friday, June 20, 2003 7:32 PMSubject: Ferro Wafer RollsHello,We have been trying to find a particular product from the Athenian FamilyBakery and have not been able to find any local vendors that have theirFerro Wafer Rolls. We were wondering if you might know how we can haveaccess to these products. We are in San Francisco, California and anyinformation you can give would be much appreciated. Thank you for your time.Regards,Ana PayesAna Payes 415487****CCG Office Manager . f 415436****251 Rhode Island Street **** http://www.****creative.comSan Francisco, CA 94103 Original Message From: "Chrystal Francois" crf*****@webmail.co.za To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, June 12, 2003 7:15 PMSubject: QueryCould you assist as in sourcing suppliers of Fashion Jewelry andFashion Accessories from your country (preferably with websites oremail). We are a South African retailer/importer of these products.Kind regardsC.Fra***GigadoSouth AfricaE.mail: crf*****@webmail.co.za Original Message From: Men*** Ta***To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, May 28, 2003 8:49 PMSubject: vine leaves in brine FM: MEN*** LTD. IZMIR, TURKEYFAX: 009023245*****PHONE: 009023236*****E.MAIL: men*****@superonline.comDEAR SIRS,WE WOULD LIKE TO CONTACT THE PRODUCERS OF CANNED FOOD AND READY TO EAT MEALS ESPECIALLY STUFFED VINE LEAVES.WE THANK YOU IN ADVANCE FOR YOUR ASSISTANCE TO THE ABOVE. BEST REGARDS,MURAT SERMEN NECATI SHENTURK Original Message From: Vi*** Cotton To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, May 08, 2003 8:47 AMSubject: COTTON & COTTON WASTEDEAR SIR,WE ARE COMPANY BASED AT INDIA AND ARE INTRESTED IN IMPORTING COTTON & COTTON WASTE IF YOU CAN PROVIDE ANY INFORMATION IN THIS REGARD WE SHALL BE VERY GREAT FULL TO YOU. THANKS & REGARDSVI*** Original Message From: Abdel Hadi Abdullah Al***** & Sons Co. To: info@greekexporters.com Cc: File Sent: Saturday, March 22, 2003 11:31 AMSubject: CORROSION INHIBITOR Dear SirAbdel Hadi Abdullah Al***** & Sons Company is hoping to base a good cooperation with your company in future. Our company is the greatest company in Middle East for importer and exporter of raw/intermediate chemicals & other materials.We are looking for EUROCHEM S. A. COMPANY IN ATHENS (GREECE), pls. help us.Pls. quote the following item :Item 01:Name: Corrosion Inhibitor WSC 8170 DPManufacturing: EUROCHEM S.A. 3, Rafailidou Str. Athens, Greece.We look forward to receiving your quotation.Thank you and please do not hesitate to contact us further details or clarification.Best Regards,Eng. Khalid Al******Abdel Hadi Abdullah ***** & Sons Co. Mobile: +966 54 *** ***Tel: +966 3 9** ****Fax.: +966 3 8** ****P.O. Box **Dammam 31411 Saudi Arabia Khalidal*****@yahoo.com Original Message From: "Nauche ****" nauch*****@hotmail.com To: info@greekexporters.com Sent: Friday, March 14, 2003 6:52 PMSubject: Textile AgencyDear Sirs,We are commercial agent's since 25 years, and wwe take this opportunety tocontact you, because we are looking for a spinning mills that should beinterested to export to Portugal.We are very well introduce in our market with the best realtionship withthe most important customers of our market.Thank you in advance.Best regards.David MoraisC. NAU**** REPRESEN**** TEXTEIS, LDAPhone: + 351 22 9******Fax + 351 22 *** ** **Mobile: + 351 91 *** ** ** Original Message From: Hermes ******To: info@greekexporters.com Sent: Wednesday, March 05, 2003 6:23 PMSubject: inquiryDear Ladies and Gentleman'sWe are Bulgarian company which main activity are import and export of preserved foods in Bulgaria. We are one of the main suppliers to the biggest chains here: METRO C&C, BILLA, etc.Now we search for the supplier of preserved tomatoes in tins and in jars peeled or not peeled.If you show interest by that matter please send us information with production list.Thanks in advanceBest regardsStefan GabrovskiHERMES ****** R Ltdtel: +359 2 973 ** **fax: +359 2 973 ** **email: hermesal@*****.bg Original Message From: Artur **** (Grupo Pli***) To: info@greekexporters.com Sent: Monday, March 03, 2003 7:30 PMSubject: Greek ICE CREAMS manufacturers.Dear Sirs,We are the company PLIM** in Granollers (BarcelonaSpain).We will be very gratefully if you should send us details of Greek ICE CREAMS manufacturers.Many thanks. Artur Paresapares@pl****.com Original Message From: Rami Lab***To: info@greekexporters.com Sent: Tuesday, February 18, 2003 2:35 PMSubject: Greek Olive Oil MachinesDear Sirs,We are in the process of establishing an olive & vegetable oil factory in Syria, and we are interested to buy our machines from Greece.After searching the Greek Machinery & tools exporters page in your website, we found the following names of Greek Olive Oil Machinery manufacturers but with no addresses:Yamatsik Yammaksis CostasTheoharis s.a.Sentrolia Ltd.Kallis & Son s.a.Giamakis KonstantinosCherouvina s.a.Callis D. & Son s.a.Benolia Papa Dogiannis StavrosPlease we need a list of the addresses of the Greek companies that are specialized in manufacturing olive & vegetable oil machinery.Awaiting your kind reply we thank you for your cooperation and assistanceBest RegardsRami Lab***Project ManagerBaalb*** Group s.a.l. (Offshore)P.O. Box 113**** BeirutLebanonPhone: +961 1 34**** 34****Fax: +961 1 35***** EMail: rlabban@baa*****.com Original Message From: Tur****To: info@greekexporters.com Sent: Thursday, February 06, 2003 1:08 PMSubject: ELITA SADear sir,could you advise us, the complete address and telephone/fax number of ELITA SA of ATHENE ( tomato and fruit) .Thank you in advance.best regards. Giurina/TUR**** S.A.S.Via Tentorio, **22100 COMO ItalyTel. 031 ******Fax 031 ****** Original Message From: KAREN SOTIR***To: info@greekexporters.com Sent: Saturday, February 01, 2003 7:08 AMDear Sir or Madam:We at Grecian *******, LLC (dba) Cosmopolitan Grocers would like to take this opportunity to introduce our company to you. We are importers , manufacturers, and retailers of European, and domestic foods & spirits based in California , USA. Our business was established in 1988 and has grown not only in the California market , but as well as other states in the U.S. We currently are are seeking new lines of products such as foods, spirits, wines, olives, olive oil, preserves and other lines of food products to import and promote in the California market. . Kindly please refer out company to all the exporters and manufacturers in Greece from your member list . If any of the is interest in starting a business relations, please contact me with product, pricing , and label information via email or fax . Our company information is as follows. GRECIAN ********, LLCDBACOSMOPOLITAN GROCERS16**** BELLFLOWER BLVDBELLFLOWER, CA 90706TEL: 562******** FAX: 562********ATTN: KAREN OR KOSTAS SOTIRHOSSincerely,Karen Sotir***Vice PresidentK Greek ExportersAdvertised by Ati Advertising on www.idx.gr Welcome to www.GreekExporters.comThe Greek Exporters web site is dedicated to international exports & services. It provides new ways of communication sport ween the domestic and international markets.It collaborates closely with clients to ensure that the use of the Internet should meet their business requirements.For example you can find the most important Greek producers and exporters as well as several links to pages of Greek Ministries and other important information which can prove useful to coorporate in Greece.Thank you for visiting GreekExporters.comWorkgroup of GreekExportersServices for importers around the worldServices for Greek ExportersAdd your company on www.GreekExporters.com Advanced Technology Cables, Data System, Electronic Products... Agricultural Products Agricultural Supplies, Fruits, Tobacco... Business to Business Packaging, Stationery, Supplies... Chemicals & Pharmaceuticals Adhesives, Plastics, Lubricants... Construction & Building Materials Aluminium Profiles, Tiles, Marble... Consumer & Miscellaneous Goods Household Goods, Personal Products... Drinks Alcoholic Drinks, Beer, Juices... Fashion & Jewellery Clothes & Accessories, Textiles... Food Dairy, Frozen, Confectionery, Olive Oil... Manufactured Products Air Conditioning, Machinery, Equipment... Agricultural products Art & Handmades Beverages Books Chemical products Church materials Clothing Clothing accessories Construction materials Cosmetics Environmental systems Food products Footwear & Leather Fuel Lubricants Furniture Lighting Gifts & Handicrafts Handmades Home accessories Industrial materials Jewelry Machinery Tools herbs ines Miscellaneous Museum copies Musical instruments Natural Products Ores Packaging materials Paper Plastics Publishing houses Sports Equipment Textiles & White linen Traditional Goods Useful resources Currency converter Metric conversion World city time clock World telephone code Contact us All CountriesAfghanistan Albania Algeria America Samoa Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Belize Benin Bolivia Brazil Bulgaria Cameroon Canada Chile China Colombia Congo Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Rep Denmark East Timor Ecuador Egypt El Salvador Estonia Ethiopia Fiji Finland France Polynesia Gabon Georgia Germany Greece Greenland Grenada Guam Guatemala Guinea Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakstan Kenya Korea, North Korea, South Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Liberia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Malaysia Maldives Malta Mexico Moldova Monaco Mongolia Morocco Mozambique Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Palestinian Panama Papua N Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia Samoa Saudi Arabia Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon South Africa Spain Sri Lanka Sudan Sweden Switzerland Syrian Taiwan Tajikistan Thailand Tonga Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine U.A.E. United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam Yemen Yugoslavia Zimbabwe Directory of Oil Manufacturers, Oil Exporters, Food & Beverage Categories Food Oil ExportBureau International Fraud Alert Fraud Report 2 Wing DJ Anatomical Model Factory ROK Development HK packaging trading co fraud Page 1 of 55 Companies Select Page1 2 3 Next - where is this -for the best Food & Beverage sales agents Location: Turkey Name: FMG GIDA VE YATIRIM ENDUSTRILERI A.S. Email: send secure email to FMG GIDA VE www.fmgfoods.com Description: FMG has been a producer and an exporter more than 62 years of experience in the food sector.We have export relationships for more than 32 countires in three continents. Our products: All kinds of wheat flour,Extra natural olive oil,Sunflower oil,All kinds of pasta,Baby foods. (ISO 9001& HACCP) ExportID TR0012173 Category: food Sub Categories: mixedfood cannedfood oil add to mylink Location: United States Name: Business Group International Email: send secure email to Business Group International www.blayon.com Description: We export rice, sugar, cement,yellow corn, used clothing, cooking oils, coffee & cocoa beans and baking flour. Category: food Sub Categories: coffee oil rice add to mylink Location: U.A.E. Name: BinNoudi General Trading LLC Email: send secure email to Bin www.binnoudi.com Description: BinNoudi is a multitrading house in the heart of Dubais Nasser Square.We can avail customers the following products: 1.Foodstuff (Vegetable Oil), Basmati Rice, Sugar, Tomato Paste,Juices and Dates. 2. Auto spares and accessories 3. Building materials 4. Computers and computer accessories 5.Cosmetics and Perfumes for both male and female. Do not hesitate to contact us for all your business needs. We are a reputable trading house in Dubai with exceptional customer service.Thank you. Category: food Sub Categories: sugar rice oil add to mylink Location: Spain Name: Plaza de Espana Email: send secure email to Plaza www.blueskyfoods.com/ Description: As Olive oil producers, our olive Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Malaysia Name: STC Email: send secure email to STC www.soontrading.com Description: Soon Trading Company is an International Trading Company. It has expanded its business to many SBU, especially in the Food and Beverage Industry. The Core business is on the Fruit Juices and Cooking Oil. From the begining, the quality issue is the main objective of the company. Category: food Sub Categories: juice oil rice add to mylink Location: Italy Name: HYBLA Email: send secure email to HYBLA www.hybla.com Description: Sicilian wine and Extra natural olive oils from Mount ETNA, very special and exclusive at lowest price. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Italy Name: rta services s.a.s Email: send secure email to www.rtagroup.it Description: RTA Services can supply top quality Italian foodstuff as: Macaroni and Spaghetti, Peeled Tomatoes, Tomato Paste, Tomato Sauce, Extra natural Olive Oil and Pure Olive Oil, Original Italian cheeses Parmigiano Reggiano and Grana Padano, DOC Wines and Sparkling Wines, and Liqueurs Category: food Sub Categories: cheese vegetables oil add to mylink Location: Malaysia Name: PREMIUM NUTRIENTS BERHAD Email: send secure email to PREMIUM NUTRIENTS BERHAD www.premiumveg.com Description: In addition to Refined Coconut Oil and Refined Palm Kernel Oil/Olein, we also produce Specialty Fats based on Palm Oil, Palm Kernel Oil, Coconut Oil, Soya Bean Oil etc. We have variety of products such as Cocoa Butter Substitute (CBS), Cocoa Butter Replacer (CBR), High IV Palm Oil Fractions, Coating Fats, Creaming Fats, Icecreme Fats, Shortening, Trans Free Margarine Hard Stock, High Stability Spray Oils, Vegetable Ghee as per customer requests. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Romania Name: vasile Email: send secure email to www.phoenixsa.ro Description: DEAR SIR WE SELL :SUNFLOWER DOUBLE REFINED OIL Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Ukraine Name: DE of SJSC Khlib Ukrainy Khlibexport Email: send secure email to DE www.khlibexport.com Description: Khlibexport is the only state structure in Ukraine specialized in execution of exportimport transactions with graincrops and oilbearing crops on worlds grain market. Category: food Sub Categories: grain oil add to mylink Location: Turkey Name: Y\\\'nD International Email: send secure email to Y www.yndinternational.com Description: Our international trading company mainly exports the following products:wheat flour,extra natural olive oil,olive,varity of tea Category: food Sub Categories: grain oil tea add to mylink Location: Italy Name: Alicom imp exp srl Email: send secure email to Alicom www.alicom.it Description: We are an italian company exporting since 1989 our products : peeled tomatoes crushed,chopped, pizza sauce tomato tomato paste canned beans canned vegetablesitalian dry pasta. Let us show you our quality, our service and com petitive prices. For any inquiry or for further informations please contact our customer office, we will be glad to hear from you. Toni Tuccillo Category: food Sub Categories: cannedfood oil vegetables add to mylink Location: China Name: Ming Fu Email: send secure email to Ming Fu www.mingfu.com/ Description: Quality cooking oil Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Turkey Name: Biberyum petrol gida ve textil urunleri santicltdco Email: send secure email to Biberyum www.biberyum.com.tr Description: We produce dried fruits an vegetables of almost all kinds and also derive oil from many kinds of vegetables. We are interested in buying fresh chili and selling our products in bulk. Our factory is located in Gaziantep, Turkey. Category: food Sub Categories: chilli driedfruits oil add to mylink Location: Malaysia Name: Soon Trading Company Email: send secure email to Soon Trading Company soontrading.com.my Description: Soon Trading is involved in the palm oil business. the main reason is that Malaysia is the world leading export this product in the world. At the same time, Soon Trading has many SBUs which distribute different types of Food and Beverage Product to many countries, such as Fruit Juices (), Rice, Cookies, Fruits Jams and Many others Category: food Sub Categories: oil juice candy add to mylink Location: Italy Name: Coninter Sud Email: send secure email to Coninter Sud www.conintersud.it Description: We are international brokers and agents since 1966.Our company is located in sothern Italy and is specialised in exporting a wide range of food products like canned tomatoes, tomato paste, canned vegetables,olive oil, pasta,vinegar/balsamic vinegar from modena,wine mineral water. Category: food Sub Categories: cannedfood tomato oil add to mylink Location: Argentina Name: ALIMENTOS ARGENTINOS ALIMENTAR SA Email: send secure email to ALIMENTOS ARGENTINOS ALIMENT www.alimentar.com Description: Import. / Export food products.Edibe oil: Soyabean oil,sunflower oil,corn oil,grape seed oilEdibe oil.Soyabean oil,sunflower oil,corn oil,grape seed oil.prunes,raisins,jams,catering products,gourmet products,canned food,dried fruit,dried vegetables Category: food Sub Categories: oil driedfruits cannedfood add to mylink Location: Kazakstan Name: Open JointStock Company Shymkentmay Email: send secure email to Open Joint www.donya.kz Description: Dear Sirs, Open JointStock Company Shymkentmai has an opportunity to offer you the following products range of own production: play meal with protein content 37%, sunflower meal with protein content 3234%, cotton meal with protein content 3640% Sincerely, Oybek Eltaev Sales manager Category: food Sub Categories: mixedfood oil add to mylink Location: China Name: DOSIC Email: send secure email to DOSIC www.dosic.com Description: 17 years of EFA Oils manufacturing ISO9001 Approved Evening Primrose Oil Flax Seed Oil herb Seed Oil Perilla Seed Oil Pumpkin Seed Oil Organic EPO Organic Flax Seed Oil Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Greece Name: MINOS Email: send secure email to MINOS www.minosgr.gr Description: Beeing established in 1998 and located at island of Crete Greece, Minos activities are as follows: Trading of extra natural olive oil from Crete in bulk Standardization of extra natural olive oil from Crete, under the brand of "Minos" Ownership of olive oil mill for absolute control of quality of our products Standardization of natural water under the brand "Lefka Ori" Category: food Sub Categories: oil add to mylink - what is this - here for the best Food & Beverage sales agents Email This Page To Associate Bookmark This Page If you encounter any problems during your business contact, such as unworkable email addresses or incorrect website addresses, - where is this - here and outline the problem. Your help will be sincerely appreciated. All CountriesAfghanistan Albania Algeria America Samoa Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Belize Benin Bolivia Brazil Bulgaria Cameroon Canada Chile China Colombia Congo Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czech Rep Denmark East Timor Ecuador Egypt El Salvador Estonia Ethiopia Fiji Finland France Polynesia Gabon Georgia Germany Greece Greenland Grenada Guam Guatemala Guinea Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakstan Kenya Korea, North Korea, South Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Liberia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Malaysia Maldives Malta Mexico Moldova Monaco Mongolia Morocco Mozambique Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Palestinian Panama Papua N Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia Samoa Saudi Arabia Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon South Africa Spain Sri Lanka Sudan Sweden Switzerland Syrian Taiwan Tajikistan Thailand Tonga Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine U.A.E. United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam Yemen Yugoslavia Zimbabwe Directory of Oil Manufacturers, Oil Exporters, Food & Beverage Categories Food Oil ExportBureau International Fraud Alert Import related & credit card fraud from Africa Fraud Report 2 Wing DJ Anatomical Model Factory- where is this -for the best Food & Beverage sales agents Location: Greece Name: ELEA OLIVE OIL LOUTRAKI OIL CO. Email: send secure email to ELEA OLIVE OIL www.eleaoliveoil.com Description: We are producers and Export distributors of a superlative quality Extra natural Olive Oil called ELEA. We guarantee your satisfaction in our product that is Nutritious and Heart Healthy! Buy direct from our company, pay only factory prices and save. Worldwide home delivery and private labelling services are always available. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: India Name: PT. Haldin Pacific Semesta Email: send secure email to PT www.haldinnatural.com Description: Essential Oils Ginger Oil (fresh ginger oil)Distilled from fresh Indonesian ginger root by Cohobation method Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: China Name: shanghai youngsun Email: send secure email to www.goodoils.com Description: Shanghai Young Sun Grocery Co. Ltd. specialises in supplying plant oils and other plant refined products. Our major products are: Camellia Oil, Tea Seed Powder, Tea Saponin, Safflower Oil, Tung Oil/Tung Powder and Walnut Oil. We supply some other grocery and herbs al materials too. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: China Name: zhucheng xingmao corn developing co,ltd Email: send secure email to starchsyrup.ebigchina.com Description: we can supply you lots of the following superior products:corn starch: native.modified corn starch,corn gluten meal, corn gluten feed, liquid glucose, corn/maltose syrup,dextrose monohydrate, it can be widely used in making jam, ice cream, candy, drinks and beer brewage and other food,D refined corn oil, Inositol (FCCIV AND NF12), Category: food Sub Categories: candy starch oil add to mylink Location: Turkey Name: OLIVOS Oil Industries Limited Email: send secure email to OLIVOS Oil Industries www.olivos.com.tr Description: Olivos manufactures all types of olive oil such as Organic Extra natural , Extra natural , natural , Pure, Extra Light Olive Oil and Olive Pomace Oil at her ultra modern plants in Turkey and exports to all over the world. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Turkey Name: KAANLAR MILK AND FOOD INDUSTRY Email: send secure email to KAANLAR MILK AND www.kaanlar.com Description: we have been producing dairy products and olive products since 1972 in turkey. Category: food Sub Categories: cheese dairy oil add to mylink Location: Argentina Name: Mendoza Exporta Email: send secure email to Mendoza Exporta www.mendozaexporta.com Description: We concentrate exclusively the offer from Mendoza (Argentina) producers and manufacturers. Main product categories are: Wine, olive oil, garlic, garlic paste, honey, office furniture, non metal minery, plums. Category: food Sub Categories: alcohol honey oil add to mylink Location: India Name: Seema International Email: send secure email to Seema International www.mentholindia.com Description: We are manufacturer exporter of premium quality natural Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Viet Nam Name: Gia Phat Co, Ltd Email: send secure email to Gia Phat Co www.giaphat.com Description: We are the manufacture of Vegetable and Soybean cooking oil from Vietnam, we would like to export contact us for more detail and pricing. Category: food Sub Categories: cannedfood oil add to mylink Location: Spain Name: ACEITES BANON Email: send secure email to ACEITES BANON www.aceitenet.com Description: Producers & Exproters of Top Quality Extra natural Olive Oil from Ubeda, Spain. Bulk or bottled. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Portugal Name: Biogate, Lda Email: send secure email to Biogate www.portugalfinewine.com Description: Portugal fine wine and olive oil. We select and export the bests Portuguese wines and olive oils around the world. Seleccionamos e exportamos os melhores vinhos e azeites portugueses para todo o mundo. Category: food Sub Categories: alcohol oil add to mylink Location: Canada Name: Newfoundland Health Foods Corp Email: send secure email to Newfoundland Health Foods www.omega3drho.com Description: Dr. Cosmas Ho, M.D., Founder and President of Newfoundland Health Foods Corp & parent company Terra Nova Fisheries Co. Ltd. is a fully licensed primary and secondary fish processor. 90% of the Companys products are exported from Canada. Dr. Hos current major project is marketing/sale of Omega 3 Seal oil capsules as a nutritional supplement, containing Natures most complete composition of Omega 3 PUFAs. Category: food Sub Categories: seafood oil fish add to mylink Location: Argentina Name: Comerar Email: send secure email to Comerar www.comerar.com.ar Description: s: International agents assisting manufacturers, importers and exporters worldwide specialising in Argentinians Products and Commodities. Business information to foreigners so as to make them interested in Argentina. We offer us office in Argentina. We offer us Agency in Argentina. We offer translation in spanish. Beatriz Valerio contact: Email: comerar gmail.com Category: food Sub Categories: rice oil grain add to mylink Location: Greece Name: arxikon Email: send secure email to arxikon.gr Description: We offer quality agricultural products such as olive oil, edible olives, grapes, corn, almonds, asparagus, potatoes, lentils, beans, honey, etc. Category: food Sub Categories: oil fruit nuts add to mylink Location: Italy Name: TENUTA ALESTRA STAITI Email: send secure email to TENUTA ALESTRA STAITI www.alestrastaiti.com Description: Our zone of production is located near Trapani, a city on the Mediterranean sea in Sicily. We are proud to inform you that our extra natural olive oil "Castellazzo" is the winner of the: 1)"Sol Verona 2004" International Competition (1 April 2004). 2)"LOrciolo dOro 2004" National competition (15 April 2004). 3)"Leone dOro dei Mastri Oleari 2004" International competition (23 April 2004). 4)"Gold Medal" in the 2004 Los Angeles County Fair International Oil Competition (17 May 2004). Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Canada Name: Stevia Canada Email: send secure email to Stevia Canada www.steviacanada.com Description: A variety of stevia products sold worldwide. Prepackaged wholesale and bulk shipments. Stevia concentrate powder, stevia whole leaf, stevia concentrate liquid. 5th year in business. Category: food Sub Categories: additives flavoring oil add to mylink Location: Turkey Name: FOOD AEGEAN COMPANY Email: send secure email to FOOD AEGEAN COMPANY www.foodaegean.com Description: Specialized in production and export of food products since 2003, Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, the year it has been incorporated, our company ProMar Ltd. offers its food products sell in Turkey to both domestic and international markets. Our Products ; Natural Sun Dried Tometo,Natural Sun Dried Orange,Thyme Water,Oliven,Olive Oil,Olive Soaps, Other Natural Food Products. Category: food Sub Categories: driedfruits oil tomato add to mylink Location: Argentina Name: POPULAR S A Email: send secure email to POPULAR S A www.popularsa.com Description: we manufacturer from pergamino, argentina : soya milk powder c/human in bag the 15 and 20 kgs. flour wheat in bag the 25/50 kgs. sunflower oil soya oil. best regard popular sa ruben m sanchez pte. Category: food Sub Categories: cannedfood oil cannedfood add to mylink Location: Australia Name: Hastings Valley Olives Email: send secure email to Hastings Valley Olives hastingsvalleyolives.com.au Description: Producers and marketers of Australian Extra natural Olive Oil, Olives and olive oil based hair and skin products. Extremely fine quality products and very comprehensive range. Category: food Sub Categories: oil vegetables add to mylink Location: Turkey Name: Kahraman Co Inc Email: send secure email to Kahraman Co Inc www.kahramanas.com Description: We are manufacturers and exporters of fine foods, such as Dried Fruits, Nuts, Pulses and Olive Oil. We are the direct producers, and we seek certain reliable clients for cooperation. Category: food Sub Categories: driedfruits nuts oil add to mylink- where is this -for the best Food & Beverage sales agents Location: Philippines Name: Cofre Fuerte Manufacturing Corp Email: send secure email to Cofre Fuerte Manufacturing www.philnippon.com.ph Description: We are a manufacturer of natural coconut Oil here in the Philippines. Our natural COCONUT OIL is pure and coldpressed. There is no heat treatment used to lock in the richness and purity of the coconut oil. It is as clear as water. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Greece Name: DaskOlive Email: send secure email to Dask www.daskolive.com Description: DaskOlive is a producer of Greek table olives&Olive Oil.Our production is under the best health standards and since we are producers we are able to offer the most competitive prices.We can offer large quantities of Kalamata type olives,Natural black olives,Green olives,Green olives stufed with peper,Pitted olives,Sliced olives in a variete of diferent packings.For more informations and prices contact with us Category: food Sub Categories: oil cannedfood add to mylink Location: India Name: Yasho Industries PvtLtd Email: send secure email to Yasho Industries PvtLtd www.tbhq.net Description: Manufacturers of Food Antioxidants like Tertiary Butyl Hydroquinone (TBHQ), Ascorbyl Palmitate. An ISO 9001 2000, Kosher certified company. Category: food Sub Categories: additives oil biscuits add to mylink Location: Turkey Name: ONER TURKOGLU FOOD INDUSTRY INC Email: send secure email to ONER TURKOGLU FOOD www.onerturkoglu.com Description: Our basic aim is to introduce our label Afrodisias and our quality to the whole world. I hope we can work to get her. All product is naturel. The best quality and the best price... Category: food Sub Categories: figs oil driedfruits add to mylink Location: China Name: Chongqing Enyu Science & Technology Co Ltd Email: send secure email to Chongqing Enyu Science www.enyu.com Description: We (enyu science & technology co.ltd.) are a trading company as the agent and distributor exporting mainly two products made in China mainland to other countries. One is NFC orange juices, the other is konjaku flour. The NFC orange juice has its own brand, but OEM service can be offerred. The brief specifications are as follows: name: NFC orange juice total soluble solids: 10.813 Brix Brix:acid ratio: 15:1 21:1 content of pulp: 8%12% (percent by weight) Category: food Sub Categories: juice oil fruit add to mylink Location: Italy Name: FLLI SCOLLO SRL Email: send secure email to FLLI SCOLLO SRL www.scollo.it Description: we are a sicilian producer of extra natural olive oil, olive oil and vegetable oils we have been based in chiaramonte for more than 4 generations we also age and deal sicilian cheeses we are iso 9001/2000 certified Category: food Sub Categories: oil cheese add to mylink Location: India Name: Nutrientlife solution India Email: send secure email to Nutrientlife www.nutrientlife.com Description: Nutrientlife solution india is sales ooffice of Nutrientlife solution Inc. USA,Nutrientlife solution is a worldwide network of nutraceutical distributors, dealing in ingredient required by dietary supplement industry. Category: food Sub Categories: additives oil spices add to mylink Location: Canada Name: Golden Fruits Inc Email: send secure email to Golden Fruits Inc www.goldenfruits.ca Description: We can supply you Extra natural olive oil conventional and Organic bottled and bulk, Dates Deglet Noor packaging from 200gr,...10Kg box, Sun dried Tomatoes in 10Kg Box and Honey coventional and Organic bottled and bulk. For more informations feel free to contact us. Category: food Sub Categories: oil dates tomato add to mylink Location: India Name: Aries Exports Email: send secure email to Aries Exports www.arie fun im.com Description: Processor exporter importers of pulses, spices, oil seeds, psyllium seeds, psyllium husk, tobacco, cumin seeds, fennel seeds, red lentil, chick peas, sesame seeds Aries Exports India. Category: food Sub Categories: oil spices add to mylink Location: India Name: Shyam Industries Email: send secure email to Shyam Industries www.shyamind.com/ Description: Shyam industries export premium sesame seeds, hulled sesame seeds, natural sesame seeds, roasted sesame seeds, spice seeds, edible oils processed. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: United States Name: NUTRICAN Email: send secure email to NUTRICAN www.naturalomega3.com Description: As seals are much higher in the food chain than fish, seals use their digestive system to filter out the many natural impurities found in fish. The "biofiltering" naturally enriches and adds an essential element not found in most fish oils; DPA. The natural purity and quality of seal oil is therefore higher than most fish oils. Category: food Sub Categories: oil add to mylink Location: Turkey Name: E Group Ltd Email: send secure email to E Group Ltd www.turkishexporters.org Description: We export confectioneries,biscuits,chocolates and olive oil. We have olive oil factory established in foca/izmir.we produce high quality extra natural olive oil. pls feel free to contact with me. Regards, Duygu Tezcan Category: food Sub Categories: candy oil biscuits add to mylink Location: India Name: Rainbow Exports Email: send secure email to Rainbow Exports www.rainbowexports.com Description: We understand that you are interested in Indian Bulk Spices and Other Agro Products. Hence, we are taking the liberty of introducing ourselves as Exporters of the following Products: Cumin Seeds, Fennel Seeds, Fenugreek Seeds, Mustard Seeds, Yellow Mustard Seeds, Essential Oils such as Cumin Oil, Fennel Oil, Dill Oil and Sesame Oil, Sesame Seeds, Psyllium Husk, Guar Gum and its Products, Ground Spices, etc. Feel Free to contact us. Category: food Sub Categories: spices nuts oil add to mylink Location: India Name: SHRI DASHMESH CASTINGS Email: send secure email to SHRI DASHMESH CASTINGS www.chillroll.com Description: Mfrs. & Exporters of C. I. Chilled Rolls For Rolling Mills & TMT Type Rolling Mills in India, being widely used in and All type of Rolling Mills (Semi & Fully Automatic), Roller Flour Mills, Hydraulic Presses Plywood & Pneumatic, Meta Extrusion Presses Dall mills, Food Processing Machineries, Rubber, Paper Mills, Oil Solvent extraction Plants, Cattle feed Plants, Guar gum & Powder Plants, Spices Plants & Cereals Plants, Biscuit Plant, Rice Mills, Toilet COMPANIES Olive oil sector shows a processing capacity much higher than that of production. As there is a great number of processing companies, it is very difficult to enter the market. Likewise, large international companies prefer the acquisition of existing processing, bottling and refining units to the establishment of new ones. Significant companies in this sector are: Ferruzzi with brands Salgado and Koipe, Unilever with Lince, La Masia, Lindoliva and Puget, EridianaBeghin Say with Lesieur and Bunge with Ville. Even distribution chains own their own brands: Carrefour, Jumbo or Hipercor. The market is also shared with specific olive oil sector companies, as it is the case of Aceites Espanoles with the brands Carbonell and Elosua or cooperative UtecoJaen which has its own brand. Moreover, out of large units, most cooperatives and small processing companies also sell a proportion of their production directly to the consumers. Links to sites that present a large number of Spanish and Italian brands: Italy: AGRILINE (only in Italian) Spain: Olive oil exporters association ASOLIVA (Spanish and English). Manufacturer and exporter of : edible oils , tomato paste , chick peas , detergents , canned foods , macaroni , pulse , jam , chicken. Producer and exporter : Edible oil : production the kinds of liquid and solid edible oils olive, sunflower soya and cotton seed oil in different volume and capacity in according to customer request. Tomato paste : the kind of usual tomato paste , aseptic and ketchup in different package. chickpeas Detergents : liquid and solid soap , liquid washhand , washhand soap and whiteners. Canned foods : production and distribution the kinds of conserves such as canned bean , canned green pea , canned fish and other conserves according to custom's order. Macaroni : concerning to appetite for production macaroni in Iran and its consumption in Africa and Asian, exportation of it is possible. pulse : preparation the kinds of pulse in bulk and in packing. Jam : including the kinds of jam and honey according customs request. Chicken Manufacturer and exporter of : edible oils , tomato paste , chick peas , detergents , canned foods , macaroni , pulse , jam , chicken. organization has been established in 1334 for supplying of food stuffs required by armed forces and reduction life costs of their family and with having half of century experience and background , it's one of the best faithful , active opulent organizations that works in processing industrials , agricultural , livestock breeding , services commercial fields and with owning to the experience of its specialists , ETKA organization has always been a pioneer on the route of development. Widespread activities of this organization in different parts is inspected , sampled and tested exactly by units quantity control experts and purvey to market after after assurance of health and agreeable quantity base on international and national standards. This organization involves in four different parts as below: Industrial part : edible oils , cube sugar& sugar , tomato paste , conserves , pickles , dehydrated vegetables , jams & dairy. Agricultural and livestock breeding part : farming , horticulture , pasturing , livestock units and cultivation of poultry. Services unit : 350 chain stores unit in all over the country : transportation system , central warehouses of goods with 100 hectare area with roof or without roof that adjoin to railway. Commercial unit : that all organization export and import activities are doing in centralization way in this part . preparation and provision spare parts and raw material that is required for factories , conclusion of economic and commercial contracts are some of activities in this part. Sell Olive Oil From Egypt [Egypt] We can produce and export olive oil from egypt with varities extra natural , natural ( fine) or ordinary. Our specs are matching the international standards: Acidity proxide value Ex. natural 1 20 natural (fine) 2 20 Ordinary 3.3 20 Normally actual shipments shows sport ter results. Packing: In 1 litre and 5 litre in cans Looking forward to expand our exports biz worldwide coutnries Specifications: ATTACHED Price Terms: F.O.B. Quantity: ANY Introduction : Kouridakis Bros S.A., was established in 1991 for the production and promotion of high quality Cretan olive oil products. The Company dealt for many years with the production and trading/exporting of Cretan olive oil in bulk supplies. This long year experience and scientific knowledge as well as our life for the olive oil has led the company in 1997 to pack and distribute it throughout the world. The Company's objective is to give its own, unique view within the local and international Olive Oil market. As an exclusive criterion for this objective, constant high quality of our products and services is taken into serious consideration. This is possible, due to the fact that the raw materials (olives) used, are solely provided from the greater Kolymbari (Kissamos NW Crete) area, worldwide famous for its optimum quality olive oil production, in regards to its flavor, taste and color. Raw Material : Our provision of olives is collected from the Company's private Olive Oil groves and mainly from exclusively dealing with us olive oil producers, all located at Voukolies in the Kissamos region. The time gap sport ween Olive collection and production never exceeds 48 hours, since there is an wellorganized fleet of trucks covering the whole region. The Olive Oil is then kept within special stainlesssteel tanks in the Company's warehouses. Standardization : The Company's standardization plant (January 1998) is a new establishment, constructed under strict standards in Italy by Officine Ave s.p.a.. The entire line, consisting of machinery, devices and instruments of the latest technology, has a highgrade automatic function. The unit capacity (7,000 Lt./hour) handles a wide variety of sizes and packaging, ranging from 0.040 L 10 L. The Company's standardized products (quality categories) are the following: S/N Quality Standard Acidity (%) SuperExtra natural Olive Oil 0 0.5 Extra natural Organic Olive Oil 0 0.8 Extra natural Olive Oil with aromatic herbs 0 0.8 Extra natural Olive Oil 0 0.8 Pure Olive Oil 0 0.8 natural Olive Oil 1.1 2.0 Pomace Olive Oil 0 1.0 All our products are strictly controlled for the detection of chemical residues. Specifically, regarding our Organic Extra natural Olive Oil, the same control is made for every production level, starting from cultivation, in a cooperation with the Hellenic Organization for the Assurance of Organic products (DIO). Installation Facilities : The Company privately owns the following: Three olive crushing lines manufactured in Italy by Pieralisi factory. 2.000 Mt. of modern warehouses. Three truck (20 Mt/each). High standard production lines with 7.000 Lt./hour and packaging range of 0.040 L 10 L. Full equipped chemical laboratory with equipment manufactured in Japan by Shimadzu Corp. Power Points of KRETA HEALTH OIL S.A. Many years of experience and knowledge in the production, standardization and trade of olive oil. The ability to work with large quantities, all year round (8.000 to 10.000 tons per year). Excellent quality of raw material, due to geographic area of Kolymbari, Chania. Absolutely vertical production procedure. Quick decisionmaking at all levels. Most important of all, the life for our products and respect for the consumer. A Touch of Quality in the most precious food that man has known Having as our guide a tradition of 5.000 years in the cultivation of olive trees and the production of olive oil in Crete, a place where geography and climate were created especially for the blessed tree... :: Knowing that olive oil is probably the most rich and wholesome food that man can use. A food which combines in the most unique way a delicious taste with healthy nutrition. :: Collecting olive crop from the district of Chania, the most gifted place in the production of high quality olive oil, with selected species of olives and an age old knowledge of the cultivation procedures and the production of quality olive oil... :: Possessing facilities equipped with every contemporary means of production, quality control and bottling of quality olive oil... The high quality olive oils of "Kreta Health Oil S.A." : "Isle of Crete", "Fedra", "Cretan Emerald", "Lissos", "Zoeforon", "Kalliston", "Cretan Legend", "Evosmon" and "Isle of Crete" with Aromatic Herbs and Spices... The above olive oils concentrate a tradition of quality, knowhow modern procedures and hygiene standards : We collect the crop from the tree by light speak and by hand. We wash and remove any useless parts from the olive crop. We gather the oil, using solely mechanic procedures and cold milling elaboration, washing the machinery after each part. After applying chemical analysis in our private modern laboratory, we value the quality of the oil, classify it to quality categories and we conduct the detailed analysis "identity" of every harvest (acidity, K232, K270, Lipid Acids etc). The olive oil is filtered with vegetable filters. We store it in specific stainless tanks. We bottle it in automatic production line, in bottles appropriate for olive oils. We store it, until its disposal, under the best storing conditions. For the most valuable food that man knows, we offer the best! Extra natural Oils of Chania Crete, guaranteed quality by the "Kreta Health Oil S.A." Olive Oil And Health The importance of olive oil in a healthy diet has been known since ancient times, when even then, the greatest masters, Hippocrates, the father of herbs ine, Gallinos and Dioskourides emphasized its beneficial effects on health. It is healthier to eat olive oil in its raw form, although its use in cooking has been approved throughout the world. Because of its composition it has great resistance to heat. It can resist to temperatures up to 210C (180C is typical frying temperature) without breaking down as opposed to other vegetable oils or butter (the most enduring seedoil breaks at 160C). The use of oliveoil in nutrition is highlighted and recommended, among other things: Oliveoil is rich in monounsaturated fatty acids, valuable for the biosynthesis of lipids, for the structure of cell membranes, in providing energy. It has a positive impact on the growth and development of the flowerism and on its struggle against ageing as is rich in Vitamin E and provitamin A . It reduces cholesterol levels (LDL) and prevents the hardening of the arteries (arteriosclerosis), the most prevalent cause of stop in industrialised countries. According to research work that has been carried out, the cholesterol levels in the what is of Mediterranean people are much lower than those of people in other countries. It is digested easily by the flowerism but it also contributes on the digestion of other fat substances, facilitating the secretions of the peptic system. It relieves upper abdominal pain and indigestion after food. It assists liver function, it has a relaxing positive effect on gall bladder contractions and it prevents the development of gallstones. It reduces (by 25%) the probability of developing flower mp3 . Oliveoil is important in pregnancy, on the right development of babies brain vessel system. It also plays an important role in the diabetic diet. Briefly the positive effects of olive oil on flowerism can be classified as follow: System Action Cardiac Reduces the danger of arteriosclerosis. Digestive Reduces the danger of stomach ulcer. It contributes to the healing of ulcer. It increases appetite. Contributes to the good function of bile. Skeleton Bones Important especially in child and third age. Circulatory Helps in the proper development of what is vessels. General Reduces possibilities of mp3 development. Compagnia Dell' Olio USA (South Europe) Manufacuter of olive oils, vinegars, and marinated vegetables from Italy..... Category: Agriculture Agricultura Products Fruit and Vegetable Ekmel Olive Oil A.C. (Other Asian Countries) Welcome to our world of quality to supply your demands in the best way. Please feel free to contact us..... Category: Agriculture Agricultura Products globalbizdirectory (Singapore) Info and Product List; ABC Singapore Manufacturers & Exporters; Additives & Flavours ... Food.... Category: Beverage Beverage Manufacturers Italian FoodExpo (South Europe) We are leading export trading company of Italin food products..... Category: Food Food Service Canned Food Robin's (United States) Hand made soaps, from Olive Oil to Veg Oil, Plam Oil,Bath Salts,Tea's,Napkin Holder's,Eycatcher's.... Category: Business and Economy Marketing and Advertising SOYYIGIT GROUP (Other Asian Countries) site is representing our commodities,and services.... Category: Food Food Manufacturers Tenuta Rasciatano (South Europe) Produces a range of extra natural olive oil, including light and organic products..... Category: Food Food Service Seasoning Tenuta Rasciatano (South Europe) Produces a range of extra natural olive oil, including light and organic products..... Category: Food Food Service Health Foods Tenuta Rasciatano (South Europe) Produces a range of extra natural olive oil, including light and organic products..... Category: Food Food Manufacturers Tenuta Rasciatano (South Europe) Produces a range of extra natural olive oil, including light and organic products..... Category: Food Food Service Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Agriculture Agricultura Products Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Agriculture Agricultura Products Flower Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Agriculture Agricultura Products Fruit and Vegetable Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Agriculture Agricultura Products Herbal Products Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Beverage Liquor Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Beverage Liquor Wine Terra di Mare (Agricultural WEB) (South Europe) Manufacuter of Olive oil, wine, flowers (San Remo and Italian Riviera). Tasting, and more..... Category: Beverage Liquor Alcoholic Beverages The Olive Centre (Australia) Specialising in supplying high quality equipment, machinery and services to the Olive Industry.... Category: Agricultural and Animal Products Machinery and Tool The Olive Centre (Australia) Specialising in supplying high quality equipment, machinery and services to the Olive Industry.... Category: Agricultural and Animal Products Machinery and Tool WANTONG ENTERPRISE CO (Africa) WE ARE THE BUYER OF CEREAL SOYA WHEAT CORN TOMATO PASTE TOOTHS PASTE CORN BEFF COFFEE TEA CANNED FOODS/FASTE FOODS herb S HONEY RICE SOAP OLIVE OILS EDIBLE OILS HERE IN COTONOUBENIN AND ALSO HAVE BEEN IN THE FILED OF BUSINESS FOR NUMBER OF YEARS WITH GOOD REPUTATION. WE ARE HAVING MANY BRANCHES ALL W/AFRICAN SUBREGION AND ACTING AS DISTRIBUTOR, SOLE/EXCLUSIVE AGENTS AND REPRESEN.... Category: Agriculture Agricultura Products Grades of Olive Oil Extra natural Olive Oil Extra natural Oil is the natural, unprocessed oil extracted from the first pressing of the olives. The level of free fatty acids ("FFA's") (read "degreee of rancidity") therof when packed may not, by definition, exceed 0.8%. Local oils, although of the very highest quality, are able to satisfy just 20% of our national demand. We have therefore to import, and we are agents for two of the bestknown international brands, "Costa d'Oro" and "Borges", which we import in bulk and package in our factory in Somerset West. Available in a range of sizes from 250 ml to 205 lt!. Extraction of natural Olive Oil The olives are graded for quality and size. The biggest generally go for processing into table olives. A green olive is simply one that has been harvested before it has fully ripened. Some Varieties lend themselves to specific applications; Table Olives, Black: Mission, Calamata Table Olives, Green: Manzanillo, Spanish Queen Olive Oil: Frantoio, Leccino Selection of olives for oil is critical to the oil's final quality; pitfalls include use of olives that are too ripe have been oxidising to long after harvest (ideally, should pressed almost immediately) are reject olives from table olive selection Thereafter they are washed, crushed into a paste (including pips and skins), and centrifuged to separate the components (Oil, Water, and Sansa/Pomace/Spent Pulp). Although the expected yield of oil from unheated pulp is about 20%, this may be increased (and the quality compromised) by heating same. Conventionally the threshold above which one may call one's oil "Cold Pressed" is 35 degrees C. Although the oil is normally filtered, there is a modern trend NOT to do so; an unfiltered oil contains waxes (mostly vitamin E) and is cloudy at room temperature. The vitamin E retards the deterioration of the oil. natural Olive Oil If olives had lain in the sun after harvesting for a full, unusually hot April (Southern Hemishere) day, the FFA of same may be, say, 1.1% still palatable but not out of the top drawer. The oil would be from the natural pressing, but would lose the "Extra" denomination. If the FFA exceeds 1.5% it may not be called " natural " oil. Oils with a FFA exceeding 1% are generally refined into.... Pure Olive Oil These oils have a low FFA (about 0.1%) and some natural oil is usually added back to augment their flavour! Expect to pay nearly an Extra natural price for "Pure" olive oil, because it has the favouable fat profile of olive oil but is less prone to rancidity on the shelf. Its stablity is favoured by manufacturers who wish to add the oil to foreign material like cured olives or infusions of herbs. The price of this byproduct is further augmented because transport and processing infrastructures internationally are improving all the time unprocessed olives don't lie around for long in the 21st century. Because of the small volumes of low grade olive oil input material available in South Africa, no refining of olive oil takes place here. We will be offering this oil in bulk to manufacturers from April 2004 Pomace Olive Oil (aka "Sansa") Olive presses are unable to extract a residual 4% olive oil the olive pulp. A process of "hexane extraction" is able to chemically extract most of this oil, which is then refined. Used primarily to make soap. We plan to be the first in the country to market a local version of this product from mid 2005 .. watch this space! Regarding the country of origin of oils; 1) Our local oils (about 20% of our national requirement) are the best available 2) Producer countries retain their best oils for their own internal consumption; I tasted Costa d'Oro DOP in 2003 in Umbria and it was superb. Their exports are blends and low on polyphenol flavours. 3) All countries produce both good and poor oils; in the global village, origin is meaningless. 4) The Italian component in Berio, one of the largest Italian oil exporters, might reach "as little as 20%", and I would venture to suggest the same applies to other exporters. The balance comes largely from Spain, who in turn get a large chunk from Tunisia, and so on! The Italians argue that they add value thru smart buying, blending, and marketing. After all, Belgian Chocolate, for which the raw material comes from the Ivory Coast, is a product of Belgium. 5) Our Argentinian Arbequina oil last year was a resounding success! More about this in our page on Bogus Oils Cosmetics & Toiletries Daxal Cosmetics Private Limited Manufacturers and exporters of cosmetics and toiletries items like toothpaste, shaving cream, shampoo, fairness cream, moisturizing cream, cold cream, body lotion, hair styling gel, cream, face wash, bubble bath, hair oil, petroleum jelly and orange peel. 205, Milestone, Near Drive In Cinema Drive In Road, Thaltej, Ahmedabad 380 054, India (79)27488188 Fax: +(91)(79)27484126 www.indiamart.com/daxalcosmetics/ Radico Export Import Manufacturers and exporters of ayurvedic shampoos, ayurvedic bath gels, ayurvedic hair color, ayurvedic henna hair color kit, ayurvedic body oil, herbal henna, bindis, hair conditioning henna, henna tattoos, henna tattoo stencils & personal care products. 39A, TypeD, HSIDC Industrial Estate, Sector31, Faridabad 121 002, India (129)2256779 Fax: +(91)(129)2291988 www.radico.com/ Gayatri Herbals Private Limited Manufacturer and exporter of herbal cosmetics for skin and hair care such as face wash, aloe vera face cleanser, orange scrub, aloe vera shampoo, aloe vera conditiner, cucumber gel, papaya skin gel, orange gel, neem gel, anti wrinkle gel. 104, Ganatra Estate, Cadbury Junction, Khopat Road, Near Hotel Abhishek, Thane (W), Thane 400 602, India (22)55768937/55808636 Fax: +(91)(22)25475080 www.indiamart.com/gayatriherbals Lovson Exports Ltd. Exporter of toothbrushes, toothpaste and other toiletries. 98, Bajaj Bhawan, Nariman Point, Mumbai 400 021, India (22)22024071/22021918/22021555/22881379 Fax: +(91)(22)22045488/56360830 www.lovson.com Rolex Impex Co. Exporters of toothpaste, tooth brush, shaving cream, perfume, nail polish, lipsticks, cosmetics etc. A/3/2, Groma House, Sector19, Vashi, Mumbai 400 705, India (22)27895431/27895433 Fax: +(91)(22)27895439 www.roleximpex.com/cosmeticsproducts.html Dishi International Supplier and exporter of herbal cosmetic products like body lotions, gels, shampoos, shaving creams, special hand washing gels, tooth polish, soaps, liquid soaps and detergent powder. Office No.7, A3, Highway View Behind Kurar security Station, Near Shantaram Talao Malad (East), Mumbai 400 097, India (22)28429283/28427593 Fax: +(91)(22)28429283 www.indiamart.com/dishi P.S. Daima And Sons Wholesale exporters and manufacturers of a wide range of cosmetic brushes and makeup brush sets such as eye makeup brushes, lip liner brushes and mascara brushes. RZ156, Sayed Nangloi, New Delhi 110 006, India (11)25252690/25266744/25254281 Fax: +(91)(11)25254282/25254285 www.psdaimaandsons.com/cosmeticbrushes.html Dishi International, Mumbai Manufacturer and exporter of herbal cosmetic products like body lotions, gels, shampoos, shaving creams, special hand washing gels, tooth polish, soaps, liquid soaps and detergent powder. Office No.7, A3, Highway View Behind Kurar security Station, Near Shantaram Talao, Malad (East), Mumbai 400 097, India (22)28429283/28427593 Fax: +(91)(22)28429283/28427593 www.dishiinternational.com Ritu Industries Manufactures and exports herbal cosmetic products, shampoos, creams etc. 7, Kohinoor Industrial Estate, W. E. Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063, India (22)28743147/56782420/55406409 Fax: +(91)(22)56782420/28743147 www.indiamart.com/rituindustries Radico Mall Online shopping store for crystal belly bindis, black belly bindis, eyelash bindis, henna powder, henna hair color kits, ayurvedic body oil, shampoos, kamasutra beauty products, fashion jewelry, designer bags and other fashion accessories. 39A, TypeD, Haryana State Industrial Development Corporation (HSIDC), Sector31, Faridabad 121 002, India (129)5045565/2259593 Fax: +(91)(129)5042090 www.radicomall.com Cosmic International Suppliers of anti wrinkle massage creams, anti aging creams, skin rejuvenating creams, beauty cream, vitamin rich moisturizer, sunscreen lotion, moisturizing body lotion, royal touch nail lustre, skin care creams, hair care and personal care cosmetics. D 904, Usha Nagar, Bhandup (W), Mumbai 400 078, India (22)25665943/55552090/25667632 Fax: +(91)(22)55552090 www.indiamart.com/cosmicinternational Abhinav Export Corporation Manufacturers and wholesale suppliers of henna hair color and herbal face packs including sandal, almond, basil, apricot and fairness glow face packs. 2, Corporation Sewage Road, Seevaram Village, Perurgudi, Chennai 600 096, India (44)24962788 Fax: +(91)(44)24964205 www.indiamart.com/abhinavexportcorp Hesh Pharma Manufacturers and exporter of hair wash powder, aritha powder, hair pack powder, rose petal powder, orange peel powder, lemon peel powder, neemtone powder, lodhar powder, manjistha powder, hair pack powder, hair growth products. B/3, Singh Industrial Estate No.1, Ram Mandir Road, Goregaon (W), Mumbai 400 104, India (22)28721431/56789486 Fax: +(91)(22)56789487 www.heshpharma.com Nimma International Suppliers and manufacturers of herbal cosmetics like body moisturizers, skin care creams, fairness creams, hair shampoo, facial scrubs, hair oil, face packs, hair cream, hair setting gel, skin moisturizer and natural body creams. C85, Okhla Indl Area, Phase1, New Delhi 110 020, India (11)26813190/26816449/56004243 Fax: +(91)(11)27052595 www.indiamart.com/ayurvedicherbalcosmetics/skincarecreams.html Gemini Cosmetics Manufacturer and exporter of cosmetics and beauty care products used in aromamp3y such as talcum powder, beauty cream, shampoo, beauty lotions, vanishing cream, wintercare lotion, sun protection lotion, cold cream, available in variety of fragrances. 14/2, Old China Bazar Street, Room No 19 And 20, Ist Floor, Kolkata 700 001, India (33)22428169/22436464 Fax: +(91)(33)22427882 www.geminicosmetics.com Cloud Nine Exports Manufacturer and exporter of henna shampoo, oil, creams, hair coloring henna, gels and range of other mehndi based cosmetic products. F1/4, West Patel Nagar, Near L. I. C. Office, Circuit House Road, Jodhpur 342 011, India (291)2512639 Fax: +(91)(291)5109637 www.indiamart.com/cloud9exports Insha Exports Private Limited Suppliers of guest amenities, restaurant supplies, imported rest room products and guest customised toiletries like shower caps, soap dispensors, imported soaps, hygiene and herbs al disposables, imported manual cleaning tools and trolleys. B106, Vaibhav Industrial Premises, Saki Vihar Road, Next To Saki Vihar Telephone Exchange, Powai, Mumbai 400 072, India (22)56755987 Fax: +(91)(22)56755989 www.indiamart.com/inshaexports Indeutsch Industries Pvt. Ltd. Manufacturer of cosmetic brushes and component like hair types, brush heads, ferrules and handles. SDF # E 7, Noida Export Processing Zone, Noida 201 305, India (120)2568700 Fax: +(91)(120)2513600/2513700 www.indeutsch.com Sun Rise Remedies Private Limited Manufacturer and exporter of cosmetic products like herbal face creams, hair oil, sandal creams, almond cream, aloe vera cream, fruits cream, cleansing milk, apricot cream and hair washing lotion. C 1/6, Dwarkesh App., Near Lad Society, B/H Rajtilak, Row House, Bodakdev, Ahmedabad 380 054, India (79)6859362 Fax: +(91)(79)6859362 www.indiamart.com/sunriseremedies Herb Veda Exporters, suppliers and manufacturers of natural herbal products, hair care products, henna powder, herbal cream, turmeric creams, almond under eye cream, henna shampoo, amla shampoo and other herbal toiletries. 44, D.D.A. Commercial Complex, Zamrudpur, Kailash Colony Extn., New Delhi 110 048, India (11)26431288/26432945 Fax: +(91)(11)26477685 www.herbveda.com/herbaltoiletriescreamshampoo.htm Izuk Chemical Works Manufacturers of herbal hair colour (henna) in different shades, henna lemon shampoo, amla hair oil for protection of hair and henna paste. 2546, Bara Chaman Wara, Tilak Bazar, New Delhi 110 006, India (11)23977931 Fax: +(91)(11)23931574 www.indiamart.com/moonstar/ Lamos India Exports Private Limited Wholesale supliers of toothpaste and toiletries. Also supply bed sheets, fabrics, scarves, pareos, towels, handicrafts, hardwares, lanterns, machinaries, surgical items, stationaries, sanitarywares, sewing machines, households items. 218 ,Tulsiani Chamber, Nariman Point, Mumbai 400 021, India (22)22883038 Fax: +(91)(22)22855945 www.indiamart.com/lamo fun ports Taurus Group of Exporters Wholesale manufacturers of detergent powder, soaps, hand wash liquid soap and dish wash liquid soap. C2/5, 1:3, Sector 16. Vashi, Navi Mumbai 400 703, India (22)27892666 Fax: +(91)(22)27892666 www.indiamart.com/taurus Alps Containers Private Limited Manufacturer & exporter of moisturizing cream, sunscreen lotion, antiseptic cream, face wash, hand & body lotion, skin toning milk, hair gel & conditioner, herbal shampoo, baby shampoo, anti dandruff shampoo, toothpaste, mouth wash, shaving products. Plot No :16, Government Industrial Estate, Kandivali (W), Mumbai 400 067, India (22)28670891 Fax: +(91)(22)28670891 www.indiamart.com/alps Sven Genetech Limited Suppliers and manufacturers of skin enhancing gel, hair growth gel and revitalizer. Door No: 74, Surya Enclave, Trimulgherry, Secunderabad 500 015, India (40)27990580 Fax: +(91)(40)27990530 www.indiamart.com/sven Crown Herbal Products Exporters and suppliers of herbal cosmetic like hair tonic, face pack, shampoo, face cream and tooth powder. 16, Narayana Dasari Street, Egmore, Chennai 600 008, India (44)28190166/28190779 Fax: +(91)(44)28194755 www.indiamart.com/crownherbal Alfatobex Supplier of mehandi pastes, oil, tattoos and fine powdered henna 3243 Kucha Tarachand, Daryaganj, New Delhi 110 002, India (11)23673048 Fax: +(91)(11)23543048 www.indiamart.com/alfatobex Ananya Creations Manufacturers, exporters and suppliers of plain bindis, fancy bindis, stone bindis, henna tattoo, swarovski tattoos and decorative bindi tattoos including finger bindi, arm bindi, hair bindi, forehead bindi, necklace bindi, belly bindi and eye lashes. 5253, Ghandhi Market, Sadar Bazar, New Delhi 110 006, India (11)23518088/28741859 Fax: +(91)(11)55308113 www.indiamart.com/shahnai Omega International Manufacturers and exporters of herbal face pack, henna tattoos, herbal shampoo, henna hair dyes and hair colors. Plot No99, Friends Colony, Street No1, Parvesh Marg, Faridabad 121 002, India (129)2267777/2296666 Fax: +(91)(129)2296296 www.indiamart.com/omegainternational Crown Pharma Exports Exporter and manufacturer offering herbal cosmetics such as face scrub, herbal acnil cream, almond face mask, anti pigmentation cream, anti wrinkle cream, hair vitalizer, anti dandruff hair cleanser, massage oils and moisturizing lotions. K274, W12 B, Sainik Farms, New Delhi 110 062, India (11)55277474 Fax: +(91)(11)26963729 www.crownpharmaexports.com/cosmeticsrange.html Herbal Health Manufacturers & Exporters of neem skin care products & herbal health products, antidandruff shampoos, hair oils for arresting hair falling (with 32 special herbs). Pocket GH 13 / Aptt. No. 1057, Paschim Vihar, New Delhi 110 087, India (11)25253642,25277526 Fax: +(91)(11)25253642 www.indiamart.com/herbalhealth Advertising Aid India Exporters and suppliers of shaving kits, shaving pouches, toilet kits and toilet bags. 1917, Opp. Gurudwara Sisganj, Main Chandni Chowk, Delhi 110 006, India (11)23861912/23860543 www.indiamart.com/advertisingaidindia J. D. Corporation Manufacturer of dabur jasmine hair oil, dabur vatika oil, parachute coconut oil, hesh amla hair oil, vicco turmeric cream, nilgiri oil, dabur stimulex, cuticura talc powder, ponds talcum powder, bournol antiseptic cream. 203 Yogeshwar, 135/139 Kazi Sayed Street, Masjidbunder, Mumbai 400 003, India (22)23473253 Fax: +(91)(22)23473253 www.indianspicesngroceries.com/householdutensils.html J.K.Cosmetics Manufacturer & exporters of cosmetics. Munshi Compound, Near Pipe Line, Dargah Road, Sonapur, Bhandup (W), Mumbai 400 078, India Phone: (91)+(22)25643196/25692682/25912335 Fax: (91)+(22)25911457 www.indiamart.com/jkcosmetics Herbal Glow Manufacturers and exporters of herbal hair management products, body cleansers, body fresheners, body enhancers, body correctors and bridal management products. E205, Lajpat NagarI, New Delhi 110 024, India (11)29817529 Fax: +(91)(11)29816480 www.indiamart.com/herbalglow Vaipani Herbal Manufacturer and exporters of ayurvedic herbal products such as shampoo, face packs, hair oil, body massage oil, shower gel, antidandruff oil, hair cleanser, soya protein shampoo, sparkel cold cream, glow massage cream and almond body lotion. C/97, MIDC, Central Road, Wadi, Nagpur 440 028, India (7104)235556/235590/235593 Fax: +(91)(7104)235563 www.indiamart.com/vaipani M.K. Industries Manufacturer and Exporter of wide range of cosmetics & toiletries such as paper napkins, air freshner, toilet roll, face tissue, soap strips, fresh gel, anti bacterial hand gel, laxman rekha and other accessories. C44 M.P.Shah Ind Estate, Saru Saction Road, Jamnagar 361 002, India (288)2672056/9824221778 Fax: +(91)(288)2672112 www.indiamart.com/mkindustries Royal Herbal Products Manufacturer and exporter of shampoo, cosmetics, herbal kali mehndi, herbal hair color, white petroleum jelly and other herbal products. C7/240, Sec8 Rohini, New Delhi 110 085, India (11)27949969 Fax: +(91)(11)27940198 www.indiamart.com/royalherbalproducts Combii Organochem Pvt. Ltd. Manufacturers & exporters of cosmetics like shampoo, hair conditioner, sunscreen lotion, wrinkle removers, astringent, skin tonic, cleansing milk, body oil, cream, moisturizing lotion, face pack, body wash, cold cream and aloevera gel. 33, NOIC Phase II, Scheme III, Okhla, New Delhi 110 020, India (11)26386562 Fax: +(91)(11)26385090 www.indiamart.com/combii Gati Exports Wholesale supplier and exporters of cosmetics like nail polish, lipstick, eyeliner, eye definer, maskara, kajal, nail enamel etc. Also exports incense sticks, agarbatties, mixer grinder, stainless steel kitchenwares and plastic insulated house wares. Unit No. 308, Shivsagar Indl. Est., Near Kotkar Indl. Est., Off Aarey Road, Goregaon (East), Mumbai 400 063, India (22)28783448/28783479 Fax: +(91)(22)28783479 www.gatiexports.com/cosmeticsagarbatti.html Qurika India Manufacturer, exporter and supplier of herbal cosmetic products for skin care, body care, foot care, hair care and sun care like herbal face washes, acne face washes, turmeric and clove creams, walnet scrubs, apticot scrubs, foot scrubs and foot creams. IInd Floor, Neelkanth Chamber1, L. S. C., Saini Enclave, New Delhi 110 001, India (11)22376132 www.qurika.com Aurasa Ayurveda Manufacturers and exporters of exfoliation wrap, skin polisher, botanical masque, clay masque, light hydrating body oil, rejuvination massage oil, body firming treatment, youthful beauty serum, pure aloe vera moisturizing gel and bath salts. 13A, Hauz Khas Village Ambience, New Delhi 110 016, India (11)55844928 Fax: +(91)(11)26522230 www.indiamart.com/aurasaayurveda Mammen Exports Manufacturers and exporters of hair cleanser, nourishing cream, face pack, cucumber cleansing milk, apricot scrub, body lotion, saffron antiwrinkle cream, olive nourishing cream, bath shower gel and other vegetable cosmetics. C 4 / H 14 Janakpuri, New Delhi 110 058, India (11)25548147 Fax: +(91)(11)25536472 www.hennamammen.com/hennaoilshampoohairconditioner.html Variety House Manufacturer and suppliers of hair clips, rubbers, shree bindi, stone bangles, stone sets, wedding sets, kundan bangles. 5404/10, New Partap Market, Sarai Hafiz Banna, Sadar Bazar, New Delhi 110 008, India (11)23556074/27484098 www.indiamart.com/varietyhouse Tricuspid Biotechknologies Manufacturers and exporters of herbal cosmetics like hair oil, hair gel, hair conditioners, face cream, body lotion, multipurpose oil and ayurvedic products. Uma Complex, 19, Natesen Street, T.Nagar, Chennai 600 017, India (44)24341102/52129856 Fax: +(91)(44)24333187 www.indiamart.com/tricuspid Nandhini Impex Exporters and suppliers of Indian human hair in variety of single drawn remi in all natural colors like dark colors, light gray, medium brown, light brown, white and pale yellow in straight also curly and bleached blond. 83, Sami Pillai Street, Choolai, Chennai 600 001, India (44)25395335 Fax: +(91)(44)25395335 www.indiamart.com/nandhiniimpex/ RPE Group Suppliers and distributors of shaving products including men's and women's shaving razors with lubricated dance for smooth and comfortabe shave. 7/9, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110 002, India (11)23264609 Fax: +(91)(11)23260546 www.rpegroup.com/shavingproducts.html Shantilal Kunverji And Company Exporters of cosmetics and toiletries like toothbrushes, tooth pastes, soaps, detergents, petroleum jelly, shaving razors, shaving blades, sanitary napkins and nappy pads. 208/210, Narshi Natha Street, Bhat Bazar, Masjid Bunder, Mumbai 400 009, India (22)23455027/23774370/23724499/23725533 Fax: +(91)(22)23478059 www.indiamart.com/skc/ K. Arumugam and Company Wholesale supplier of indian human hair in all natural colours like dark colours, light grey, medium brown, light brown, white and pale yellow 62/1, Devaraja Mudali Street, Chennai 600 003, India (44)25355222/25361353/25366806 Fax: +(91)(44)25387224 www.indiamart.com/karumugam Deewal Gramodyog Sansthan Manufacturer and exporter of face and body care products including hair oil, face packs, herbal shampoos, herbal creams, neem oil, herbal mehandi, moisturizers, hair color etc. 433, SomduttII, 9Bhikaji Cama Place, New Delhi 110 066, India (11)01132539328,26169906 Fax: +(91)(11)01126169906 www.indiamart.com/deewal/ Earnest International Manufacturers, exporters of herbal cosmetics, ayurvedic cosmetics, hair & scalp cleansers, astringents, skin nourishing cream, deeppore cleansing milk, moisturising lotions, apricot exfoliating scrub, flower firming cream, henna & henna based hair dyes. 149/1, 1st Floor, Kilokari, Ring Road, Opp. Maharani Bagh Crossing, New Delhi 110 014, India (11)30912143/32571699 www.indiamart.com/earnest Beauty Point Manufacturers and suppliers of cosmetics such as like shampoo, henna, cream, lotions, hot/cold wax, cleansing milk, moisturizer, face wash, massage oil etc. Also offering aloe vera powder, aloe vera gel, aromatic oil, herbal powder, herbal oil. 20, Liberty Shopping Center, Liberty Road, Porbandar 360 575, India (286)2243453/2211062 Fax: +(91)(286)2250151 www.indiamart.com/beautypointherbal Brush Solution Exporters of variety of cosmetic brush, shaving brush, brush head, ferrules, art brush, writing brush, school drawing brush, paint roller, paint brush, bristle etc. Also deal in handicraft gift items in marble and terracotta. Lal Kothi, Near Jain Temple Civil Lines, Moradabad 244 001, India (591)2417211 Fax: +(91)(591)2429232 www.indiamart.com/brushsolution Hootone Remedies Manufacturers and exporters of herbal cosmetics such as HOOVIRG and HOOBUST. 3, Pitruchchaya, Near Mehboob Studio, Hill Road, Bandra, (W), Mumbai 400 050, India (22)25462957 Fax: +(91)(22)25462957 www.indiamart.com/hootoneremedies Shri Ganga shop Producer and supplier of ayurvedic and herbal products such as skin & hair care products, health supplements and herbal remedies. Products include face pack, hair oils, chayawanprash, trifla tablet, brahmi rasayan, herbal tea etc. Parmarth Niketan, Swarg Ashram, Rishikesh 249 304, India (135)2431644/2434644 www.ayurvedamart.com/products.html Anand Vatika Manufactures and supplies aloe vera products such as thin & thik aloe vera gel, aloe vera powder, aloe vera juice and concentrated aloe vera gel. 6, Geejgarh Vihar, Hawa Sarak, Jaipur 302 006, India (141)2212964/2212965 Fax: +(91)(141)5179293 www.indiamart.com/anandvatika Alpa Overseas Exporters of cosmetics and toileteries which includes toothpaste, lipstick, eyeliner, foundation kit, haircare and skincare products. B310/3:1, Sector 2, Vashi, Navi Mumbai 400 703, India (22)27822443 Fax: +(91)(22)27822443 www.indiamart.com/alpaoverseas Seema Minerals and Metals Manufacturers and suppliers of natural polygorskite used in the manufacture of anti person le face powder. 203 A, Road No. 11, Mewar Industrial Area, Udaipur 313 001, India (294)2524880/2524491/2490538 Fax: +(91)(294)2524491 www.indiamart.com/seemaminerals/ L. D. G. International Exporters and suppliers of body deodrants, talc, essential oils, perfumery fragrances, aerosol etc. Plot No. 123, Khasra No. 43/2/5, Village Badli, New Delhi 110 042, India (11)27855839/27855546 Fax: +(91)(11)27854102 www.indiamart.com/ldginternational G. N. Enterprises Manufacturers and exporters of cosmetic products like lemon cleansing milk, moisturizing lotion, astringent lotion, hand lotion, body lotion, aloevera shampoo, protein shampoo, hair conditioner, massage cream, almond massage cream, banana massage cream. B111, Virwani Indl. Estate, Goregaon East, Mumbai 400 063, India (22)56977118/56977119 Fax: +(91)(22)56929799 www.indiamart.com/gnenterprises/ Rajhans Products Suppliers and manufacturers of pure herbal healthcare products, herbal oil, shikakai powder, aritha powder, ayurvedic herbs ated oil, multani mati powder and mehndi powder. 319, Rambhau Bhogle Marg, Mumbai 400 010, India (22)23723741/23725101 Fax: +(91)(22)56574719 www.indiamart.com/rajhansproducts Aries Enterprise Manufacturer and supplier of freshchief, wet tissues, cleansing tissues, talcum powder, summer spring prickly heat powder, pearl washing powder, cleaning powder, washing bar, cleaning bar, everfresh car fresheners, gel car freshener. A/9, New DevRoop Coop. Hsg. Soc., Relief Road, Daulat Nagar, Santacruz (W), Mumbai 400 054, India (22)26602871 www.indiamart.com/aries Divya International Manufacturers and exporters of herbal and natural henna cosmetics like henna hair color powder, henna kit, hair oil, pack, conditioner, shampoo, cream, tattoo, plastic stencils, essential oils and aroma mp3y products. F1714, Sector 49, Near Shiv Mandir, Ex Sainik Colony, Opposite NIFM, N.I.T., Faridabad 121 001, India (129)2426396/2238092/3094711 Fax: +(91)(129)2426396 www.herbalhennacosmetics.com Rishabh Oils Private Limited Offering jojoba oil and jojoba seed powder which are used in skin care products like facial moisturizers, facial cleansers, antiage creams, eye makeup remover, eye treatments, hand creams, sun protection creams, sun protection lotions etc. 3, Tiljala Road, Near Bundel Gate, Kolkata 700 039, India (33)22425739/22429279 Fax: +(91)(33)22426087 www.indiamart.com/jojoba A and M Group Manufacturers and exporters of face creams, cleansing lotions, body moisturizers, face foundation cream, face compacts, shaving creams, lipsticks and hand wash. P.O Box 5653, Dadar (E), Mumbai 400014, India (22)24142634 Fax: +(91)(22)24144260 www.indiamart.com/aandmgroup Imprression Manufacturer & exporters of shampoo, shirts, tshirts & towels. 39/35, Pinjala Subramanian Street, Chennai 600 017, India (44)24311313/24336369 Fax: +(91)(44)24311313/24336369 www.indiamart.com/imprression Achal Impex Inc Manufacturers and exporters of henna oil, hair dyes, natural henna, herbal henna, henna powder, henna paste and tattoos. 93, Rajiv Nagar, Canal Road, Faridabad 121 002, India (129)2296256 Fax: +(91)(129)2296257 www.indiamart.com/achalimpex Ash Brush Works Manufacturers and exporters of fine art brushes, cosmetic brushes, make up brushes, forensic brushes, hobby brushes & craft brushes. 25, AGCR Enclave, New Delhi 110 092, India (11)22373569/22374653 Fax: +(91)(11)22371619 www.ashbrush.com Bagla Exim Private Limited Manufacturers, exporters and suppliers of nail polish, nail paints, nail polish remover. 58 A, Rajasthani Udyog Nagar, New Delhi 110 001, India (11)2737203/27638017 Fax: +(91)(11)27638617 www.indiamart.com/baglapaint Sovereign Chemical Manufacturer and exporter of white petroleum jelly, yellow petroleum jelly, lip balm, rose water and glycerine moisturizer. 353/17/ Lalit Prakash No.2 R. B Mehta Rd. Ghtakopar (E), Mumbai 400 077, India (22)56854944/55993780 Fax: +(91)(22)55993780 www.sovereigngrp.com/cosmetic.html Pondy Personal Care Private Limited Manufacturers & exporters of cosmetics, shampoos, creams, lotions, talc etc. # 17/3 C, Malaviya Avenue, Tiruvanmiyur, Chennai 600 041, India (44)24466712 Fax: +(91)(44)24466711 www.indiamart.com/pondypersonalcare Hindustan Herbal Cosmetics Manufacturer and supplier of fairness cream, anti dandruff shampoo, henna shampoo, face mask, face wash, peel off mask, herbal skin cream, neem and clove cream, anti blemish cream, face pack, sunscreen cream, body lotion and cold cream. 535, Patparganj Industrial Area, New Delhi 110 092, India (11)22169421/22143782 Fax: +(91)(11)22143930 www.indiamart.com/biofresh Uppal India Pvt Ltd Manufacturing and supplying air freshener available in various forms like block, plastic net packs, plastic dispenser and aerosols. GI47, GT Karnal Road Industrial Area, New Delhi 110 033, India (11)27122286 Fax: +(91)(11)27415446 www.steelshine.com Aldan Impex Pvt. Ltd. Manufacturer and exporter of herbal face cream, herbal face packs, aloe vera shampoo, aloe vera extract, aloe vera gel. Samarpan Appartments Old no:7, New No : 25 Olcott Kuppam Road, 5th Avenue Besant Nagar, Chennai 600 090, India (44)24464235 Fax: +(91)(44)24465235 www.indiamart.com/healthyherbal One Source Trading house dealing in cosmetic products, toiletries and baby care products. 308, Samruddhi Commercial Complex, Plot D Extn, Chincholi Bunder Road, Malad (W), Mumbai 400 064, India (22)28788173 Fax: +(91)(22)28788174 www.indiamart.com/onesource Ecocare Manufacturers & exporters of shampoo, coco products, surfactants, paper cups, liquid soaps, surf boosters etc. # 17/3C, Malaviya Avenue, Thiruvanmiyur 600 041, India (44)24466712 Fax: +(91)(44)24466711 www.indiamart.com/ecocare Visan Plastics Manufacturers and exporters of spray pumps, sprayers, sprayers for body, body spray pumps, hair removing lotion, hair spray pumps, room freshers and mosquito repellent body spray pumps etc. 16, Sheetal Industrial Estate No.8, Behind Neminath Ind. Estate, Navghar, Vasai (E), Mumbai 401 210, India Phone: :+(91)(0250)2392013 Fax: :+(91)(22)28995838 www.indiamart.com/visanplastics Gop International Manufacturers and exporters of cosmetic products and toiletries like liquid soap, toilet soap, cleaning soap and gel, detergents, baby oil, baby powder, toothpaste, toothbrushes and herbal cosmetics. 101, Arihant Apartments, 12 Andheri Cooperative Society, V.P. Rd., Andheri (W), Mumbai 400 058, India (22)26710212/26710213 Fax: +(91)(22)26710210 www.indiamart.com/gopinternational Nirvana Herbals Private Limited Manufacturers of herbal cosmetics and beauty products like aloe vera gel, tooth gel, anti wrinkle cream, moisturising gel, anti dandruff shampoo, conditioner and herbal shikakai shampoo. P. O. Chorhata, Rewa 486 006, India (7662)220367 Fax: +(91)(7662)220514 www.indiamart.com/nirvanaherbals Aloe Dhivya Bharat BioTech Manufacturers and exporters of aloe vera herbal cosmetics such as aloe vera gel, shampoos, body wash, moisturising lotion, facial oil, multi purpose oil, fairness cream and mouth freshner. 1/34, Muthaliyar Street, Dhalavaipuram, Virudhunagar 626 188, India (04563)244700 www.indiamart.com/aloedhivyabharatbiotech Hennex India Manufactures and exports of black henna, color henna, indigo, henna tube, henna powder, herbal henna, neutral henna, natural herbal black henna, tattoos, herbal oils, amla oil, brahmi oil, navratan oil, henna oil etc. 464, Sector16A, Faridabad 121 002, India (129)5004618/22296401/2297893 Fax: +(91)(129)2288431 www.indiamart.com/hennexindia Demak Exports Exporters of toothpaste and various food processing machineries for making various products like chapatis, papads, cookies, biscuits etc. 101/102, Laxmi Industrial Estate, New where is it Road, Andheri (West), Mumbai 400 053, India (22)56910859/56916361/26341444 Fax: +(91)(22)56916361/26334552 www.indiamart.com/demakexports Aliza Cosmetics Manufacturers and suppliers of nail polish, nail polish remover, nail lacquer, lipsticks, shampoo, skin care cream, fairness cream, body lotion & cream, moisturizing cream & lotion, shaving cream, hair removing cream and raw materials for cosmetics. A110, Group Wazirpur, Industrial Area, New Delhi 110 052, India (11)23622170/27638617 Fax: +(91)(11)27638617 www.indiamart.com/bagla Commar And Associates Private Limited Manufacturer and supplier of mehandi based hair care products and henna hair dies available in exclustive range of colours like black, brown, yellow, orange, red, blue, green etc. Also exports herbal skin care cosmetics. A50, New Friends Colony, New Delhi 110 065, India (11)26321024/26326178 Fax: +(91)(11)26847398/26326178 www.henna.net/ Sobanu Enterprises Manufacturers and suppliers of herbal cosmetics including cucumber cleansing milk, apricot exfoliating scrub, body massage oil, moisturizing skin lotion, aloe vera astringent, almond and saffron moisturizing lotion. A50, New Friends Colony, New Delhi 110 065, India (11)26321024/26326178 Fax: +(91)(11)26847398 www.sobanuhenna.com/herbalcosmetics.html D. S. Enterprises Manufacturers of ice packs, gel packs, cool packs and gel beds. C002, Landsdowne Appartments, 314/5, 7th Cross, Domlur Layout, Bangalore 560 071, India (80)25350420/25214746 Fax: +(91)(80)25288098 www.indiamart.com/dseindia Aura Oil Industries Manufacturers and exporters of shampoos and soaps including body wash soaps, hotel soap and laundry soaps. 211, Unique Industrial Estate, Opp. Siddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai 400 025, India (22)24210551/24210552/32776333 Fax: +(91)(22)24210552 www.indiamart.com/aurasoaps Gajni Impex, Ludhiana Exporting and manufacturing liquid toilet cleaner, moquito repellent coil and gas mantles. 76C, Kitchlu Nagar, Civil Lines, Ludhiana 141 001, India (161)2453327 Fax: +(91)(161)2453327 www.indiamart.com/gajniimpex/ Spectrum International Manufacturers and exporters of toothpaste. Also supply washing powder. C701, Dharma Tower, Opp. where is it Road, 247, Boriwali (West), Mumbai 400 066, India (22)28602044/56257386/38602044 www.indiamart.com/spectruminternational New School Crafts Manufacturer and exporter of perfumed sachets, spray perfumes, shampoo, hair oil, cold pressed natural (herbal) soap, eau de cologne, herbal root. Aurobrindavan, Auroville 605 101, India (413)2677749/2677022 Fax: +(91)(413)2678845 www.indiamart.com/newschoolcrafts Kim Chemicals Ltd Manufacturers and exporters of coco hair oil, lip guard, baby oils, talc, soap, shampoo, hair tonic, lotion etc. 213 A, Anant Building Princess Street, Mumbai 400 002, India (22)22017947 Fax: +(91)(22)22061840 www.indiamart.com/kimchemicals/ Classic Creations Manufacturers and exporters of herbal cosmetics, haircare, henna products and many other beauty accessories such as hair care oils, shampoo, cleansing milk, face packs, face wash, after shave balm, gels and lotions etc. 20/36, West Patel Nagar, New Delhi 110 049, India (11)25888585/51020333/51020334 Fax: +(91)(11)51020335 www.classiccreationsindia.com BRV International Supplier & exporter of hair dyes, hair color, design stencils, body tattoos, body art bindis, herbal henna, henna powder, henna paste, mehndi, amla powder, shikakai powder, reetha powder, indigo powder and leather cosmetics case. J3/191, Ilnd Floor, Rajouri Garden, New Delhi 110 027, India (11)25432334/25437009 Fax: +(91)(11)25178774/51446805 www.brvinternational.com/hennahairdyescolors.html Tureen Speciality Ingredients Pvt. Ltd. Manufacturers and exporters of cosmetics ingredients such as milliglobules, microspheres, microcapsule, soapbeads, detergent beads, easy base, natural leaf repalcement and fruit repalcement. 4857/173, Pant Nagar, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075, India (22)25126858 www.indiamart.com/tureen Talc India Manufacturers of talc, calcite and china clay for various industries like cosmetic, paper, paint, textile, ceramic, rubber and plastic. 4, Bhatt Ji Ki Badi, Udaipur 313 001, India (294)2525826/2005079/2524279/3100366 Fax: +(91)(294)2524279 www.indiamart.com/talc/ Supreme Overseas Traders Exporters and suppliers of Indian human hair and bleached human hair in variety of single drawn remy and double drawn non remy in all natural colors like black, brown, grey, silver grey, pale yellow, white and blond colours. Old No. 7, New No. 22, Kandappa Mudali Street, Chennai 600 112, India (44)26615518 Fax: +(91)(44)26610103 www.indiamart.com/supremeoverseas Sieko Brushware (India) Supplier and manufacturer of cosmetic brushes and makeup brush sets which includes eye makeup brushes, lip liner brushes, eyeliner, mascara brushes, lip filling brushes and lip pencils. Sieko House, 4/15, Bagichi Street, Vishwas Nagar, New Delhi 110 032, India (11)22392439/22392807/22381799/9810448228 Fax: +(91)(11)22384541/22158736 www.indiamart.com/siekobrush/ Nature Treasur Manaufacturers and exporters of pure essential oil, pure vegetable oil, skin care oil, hair care oil, health care oil, serums like anti ageing, anti pigmentation, anti pollution, hair care, sensitive skin serum and floral water, neroli water & rose water. C/59, 2nd Floor, Raj Industrial Complex, Military Road, Marol, Andheri East, Mumbai 400 059, India (22)56781486/56781487 www.naturetreasur.com Yasho Industries Pvt. Ltd. Manufacturer of cosmetics, perfumes.. 31H, Laxmi Industrial Estate, Andheri, Mumbai 400 056, India (22)56929152/ Nagajothis International Manufacturers of cosmetics. 178, Elayarasanendal Road, Kovilpatti 628 502, India (4632)220010 Fax: +(91)(4632)-222559 Send Trade Enquiry Now Purifying mud mask Purifies unclogs and heals problematic skin. Cosmetic purse Mirror inside Restoria Express Restoria Express hair dye, colors hair in 5 minutes. This range comes in several fashion Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, colours. BOPP Laminating Film Widely used in paper laminating for food, cosmetic, book, advertisement brochures, gift bag etc Cotton nonwoven spunlace Used for cosmetics and facial wipes Loofah Our loofah is completely hand maded with natural fibres. Cosmetic volcanic mud Cosmetic volcanic mud for mud mask and skin care Synthetic Hair Exposici=n de cabello sintTtico - Synthetic hair exposure Wigs Exposici=n de Pelucas - Wigs exposure Hair Accessories Exposici=n de accesorios - Accesories exposure Human Hair Exposici=n de cabello natural - Human hair exposure Cosmetics Exposici=n de cosmTticos - Cosmetic exposure Essential oil and extracts To be used in cosmetics, herb s, food Eyeshadow Mini esli liquid eyeshadow Mascara Cubig No.5 Mascara Eyeliner Yebbs Colorliner Eye Shadow Soft feeling eye shadow Natural Dye It comes in six colors: black, dark brown, brown, golden brown, red wine, golden orange, natural color CLEOPATRA Natural hair straightening This unique formula colors your hair to a shiny, deep black color and most of all straitens curly and wavy hair. The Venus Lens The Venus lens is a premium quality cosmetic colored contact lens. Impressions Colors Impressions Colors is a premium quality 3 blended color cosmetic lens Europa Premium quality cosmetic contact lens Cleopatra Natural Hair Straightening Cleopatra Natural Hair Straightening Cosmetic bag Material : 600D polyester Aloe Vera revitalising cream A rich smooth cream containing Aloe Vera to soothe and protect the skin Oil of Evening Primrose Moisturising cream A natural seed extract renowned for its moisturising properties. Vitamin E Face & Body cream A non-greasy cream containing vitamin E to restore, protect and moisturise your skin Apricot Facial Scrub A thick cream containing natural ingredients to gently ex-foliate and moisturise the skin to leave it clean, smooth and soft. Laboratoire URANOGEE Minerals Cosmetics Cosmetics and skin care products in different lines for each share of the market Monaco International Cosmetics AGI Glaspac Glass bottles, jars, vials for food, beverage, pharmaceutical, cosmetic African Supplier Arrow Cash And Carry Hair products, cosmetics, deodorants, soaps, toiletries Shehzad Traders Pte Ltd Fragrances, cosmetics and toiletries L'amar Natural Products Pvt Ltd. Herbal range - tonics, hygiene products, nutraceuticals, cosmeticals & skin care, hair care, oral care, health products, nutritional products, Otc range - artificial sweetener, child care, cosmetics and skin care, food supplements, herbs ated shampoos IT Auction Outlet IT New refurbished used and scrap computers, notebooks laptops monitors and parts, cosmetics, HBA, used machinery, herbs al equipment, construction machinery, trucks, cars, and photo finishing equipment Regal Enterprises Toiletries, cosmetics, oral care, ready-to-cook food items, beverages Rao & Rao Enterprises Fruits, leather, textiles, herbs ines, herbs al apparatus, pets, paper scrap, metal scrap, used clothes, spices, flowers, pulses, grains, gold, pearls, fresh meat, frozen sea food, frozen meat, cosmetics Danha Cosmetics Company Male and female cosmetics including hair and body products, ethnic skincare etc., lipsticks, facepowder, nail polish, removers, eye liners, body cream and lotions, fragrances King Zebra Enterprise Hk Ltd Various bags in straw bags, straw hats, backpack, hand bag, cosmetic bags, picnic bag , trolley cases, travel bags, casual bags, school bags, still including different style knitted and woven sweater, Ladies sportswear, men's sportswear, children wear, socks, underwear, sleepwear, outerwear Lord Korea Co., Ltd Color cosmetics Marietta Vision Cosmetic colored contact lenses and specialty contact lenses XO Energy Beverage Corp Cosmetics - hair care and mp3eutic products, ancient herbs Vora Packaging Ltd. EPE bottle capseals, plastic closures, bottles, tubes, foam polyethylene & wide range of pharmaceutical cosmetic & toiletery packaging Aster Naturals Private Limited Raw herbs, herbal extracts, spices, essential oils, phyto cosmetics, natural sweetener, natural colourants and other agri products Peloid Ltd Co. Cosmetics, mp3eutic volcanic mud Huian Kinmart Handbags Co., Ltd. Cosmetics & toiletry bags, idea for sold at stores and as gifts Avenue BV Cosmetic products, nail care products Shanghai Laurel Cosmetics Industrial Co. Cosmetics, perfume, nail polish, deo roll on, deo-stick, deo cream, hair remoover, after shave, powder, eyeshadow, blush, lipstick Nour trade srl High and natural personal care products, natural oils, perfumes, loofahs, sea sponges, salts, cosmetics, accessories, fabrics, top fashion, branded cosmetics and make up, wines, spirits, exclusive gastronomy, extra olive oil Bhavdev Traders Cosmetic raw materials like glyceryl mono stearate, ceto stearyl alcohol, white petroleum jelly, white oil, mineral oil, talc, packaging materials like BOPP film all sorts like transparent films, opaque and pearlisced films, scotch tapes, foil and multi layer laminate film rolls, biscuits, wafers Kans and Kandy (Wholesale) Ltd Colour cosmetics, toiletries and household detergents Alintibah Perfumes, cosmetics, personal care & toiletries Foreign Product Shampoos Universal hair and body washing shampoo Foreign Product Anti-wrinkle cream 14-21 days regular use will help to reduce skin fine line greatly Foreign Product Lipstick Make up cosmetics collection Foreign Product Hair care Life resonance energy cosmetics Foreign Product Smashbox Nail Enamel Set of 3 Nail polish by Smashbox Foreign Product Rajol white oil For technical, cosmetic, and pharmaceutical applications Foreign Product Rajell petroleum jellies Used for various applications including cosmetic, pharmaceutical and industrial Foreign Product Golden rose Skin care cosmetics Foreign Product Surfactants Cosmetic raw materials Foreign Product eV - South Beach RDA - not exist anymore - sea minerals and south beach alga extracts cosmetics Innovative Polymers Pvt.Ltd Injection moulded components, automotive and refrigerator parts, household articles, cosmetic containers, household and herbs al packaging containers Bell-O-Bell Impex (P) Ltd Bell-O-Bell brand textiles, garments, cosmetics & toiletires and hygienic products, PP bags/jumbo bags, aloevera juice & gels, stainless steelwares and rice bran refined cooking oil Experiences Sarl Cosmetics Natural Solutions Organic fertilizer, natural - personal care, cosmetics, nutritional range and metal conditioner to reduce friction on all moving metallic parts Softuch Skin Care Skin whitening cream - biowhite, antiwrinkle and antiaging skin care products, mud mask and clay based products, pre and post cosmetic surgery or face lift products Earth's Creation Cosmetics, toiletries & hygiene products Dagli Cosmetics & Cleaners Shampoo, conditioner, shower gel, body wash, hair styling gel, liquid soap, home cleaner, washing-up liquid, detergent, laundry detergent, fabric softener, kitchen cleaner, degreaser Global Trading Crude oil, gas oil, D2, gasoline, jet fuel, cosmetics, organic herbal/natural tea, foodstuff, mobile phones, lap tops Trabico. Co Cosmetics(Korea brand and stock ), diesel forklift A.S. Exports Limited Pharmaceuticals bulk herb s & finished herbs ines, cosmetics, shampoo, hardware, stationery, daily use, door handles, door locks, razors, batteries, pharma, flashlights, christmas lights, pens, pencils, toys, toothbrush, toothpaste, playing cards RVM Inc. Iron ore, lam fun , cooking coal, non-ferrous metal scrap and cosmetic product Cosmetic Personal care Thailutex Aps Branded cosmetics and perfumes, branded watches, Garment EMKIM Ltd. Cosmetics, household cleaning products, detergents, herbs al : x-ray film processing chemicals, ultrasound gel, egg paste, hand disinfecting gels and soaps, industrial : care and cleaning products, water pool chemicals Catalog, manufacturers bank,distributors directory,Export Databank of Greece, distributor,manufacturer directory, exporters leads, exporters sources, exporters markeplace, building materials manufacturers and exporters material suppliers materials suppliers material wholesalers material distributor exporters, producers, manufacturers, distributors, wholesalers exporters directory,leads,

Business Supplies

Address Labels
ATM
Banner Stands
Boxes
Briefcase
Business Cards
Cash Register
Corporate Gifts
CRM Applications
Custom Embroidery
Forklift

Helpdesk Software
ID Cards
Interior Design
Kiosk
Office Chair
Office Supplies
Personal Check
Projector Rentals
Stock Photography
Timesheet
Vending Machine
Voice Mail

Business

Accountant
Answering Services
Advertising
Background Check
Bookkeeping
BPM
Brochure Printing
Brokerage Firms
Broadway-Tickets
Business Insurance
Business Intelligence
Business Software
Business-Services
Business-Plans
Call Centre
Catalog Printing
Catering
Change Management
Collection Agency
Colocation
Company Branding
Conference Calls
Contractors License
Consulting
Courier
Credit Counseling
Customer Satisfaction
Data Center
Database Development

Day Trading
Direct Mail
Direct Marketing
Disaster Recovery
Document Management
Ecommerce
Employee Assessment

Employment
ERP
Expense Reports
Factoring
Florists
Flower Delivery
Franchise Opportunities
Home-Office
Human-Resources
Incorporate
Information Technology Degrees
Internet Service Provider
Inventions And Patents
Inventory Management
Investment Opportunity
IVR
Knowledge-Management
Lawsuit Funding

Leadership Training
Lean Manufacturing
MCSE
Marketing
Mortgage Companies
Motivational Speaker
Multimedia
Moving Truck
Non Profit Organization
Notary Public
Online Accounting
Online Trading
Orlando Hotels
Outsourcing
Paralegal Online
Patent Attorney
Payday Loans
Process Management
Real Estate Agent
Restaurant Consultants
Risk Management
Sales Training

Screen Printing
Seminar
Six Sigma
Small Business
Small Business Loans
Spyware Protection
Stock Market
Stock Trading
Strategic Planning
Supply Chain Management
Team Building
Telemarketing
Trade Show Displays
Video Conferencing
Video Production
Virtual Office
Web Conferencing

Computers Hardware

Color Printer
Computer Memory
Computer Monitor
Headset
Ink Cartridge
KVM Switch
Laptop Battery
LCD Monitor
Printer Cartridges
Toner

Computers Software

Adware
Computer Virus
Contract Software
Encryption
Fax Software
Linux
Microsoft Office

Microsoft Windows
Pop Up Blocker
Remote Access
Sales Software
Software Testing
SPAM Filters
Virus Protection
Visual Basic

Computers

CD Duplication
Computer Desks
Computer Repair
Custom Mouse Pad
Data Mining
Dedicated Servers
DVD Duplication

Hard Drive Recovery
High Speed Internet
Laptop Computer
Logo Design
Network Monitoring
Network Security
Tablet PC

Debt and Loans

Bad Credit Auto Loans
Bad Credit Home Loans
Bad Credit Loan
Bad Credit Personal Loans
Credit Card Debt
Credit Card Debt Elimination
Debt Consolidation
Debt Consolidation Loan
Debt Consultation
Debt Counseling
Debt Negotiation

Debt Reduction
Debt Relief
Debt Settlement
Debt Solutions
Fast Cash
Financial Help
Home Equity Loan
Money Now
Mortgage Loans
Online Loans
Secured Loans
Unsecured Loan

travels and Conditions

Acid Reflux
Alcohol Treatment
Anorexia
Anxiety
Asthma
Attention Deficit Disorder
Autism
Bipolar Disorder
flower mp3
Bulimia
Carpal Tunnel SyndromeCerebral Palsy
Chronic Fatigue Syndrome
Colon mp3
Constipation
Depression
Diabetes
Dyslexia
Eczema
Emphysema
Epilepsy
Erectile Dysfunction
Fibromyalgia
Genital Warts
Glucosamine
Gout
Head Lice
Heart travel
Herpes
Hyperhidrosis

herb
Infertility
Irritable Bowel Syndrome
Leukemia
Lung mp3
Lymphoma
Macular Degeneration
Migraines
Multiple Sclerosis
Neuropathy
Osteoarthritis
Ovarian mp3
Pancreatic mp3
Parkinsons travel
PMS
Prostate mp3
Psoriasis
Rosacea
Sleep Disorder
Yeast Infection

Education

Accounting Degrees
Accounting School
grown-up Education
Bachelor Degree
Boarding School
Business School
College Degrees
Culinary School
Dental Assistant
Drivers Education
eLearning
Engineering Degree
Fashion Design School
Film School
Global Warming
High School Diploma
Homeschool
Learning Disabilities
Masters Degree
herbs al Assistant
herbs al Transcriptionist
Microscopes
Nursing Degree
Online Schooling
Photography School
Psychology Degree
Student Loan
Student Loan Consolidation
Technical School
Term Paper
Textbook
Tutoring

Electronics

Audio Books
Bar Code Scanners
Broadband Phone
Cellular Phone
Clocks
Data Recovery
Digital Camera
Digital Projector
DVD Player


Fax Machine
Fiber Optics
Inverter
Label Printer
MP3 Player
Neon Signs
Paper Shredders
Phone System
Photocopier
Picture Cellphone
Plasma TV
Playstation 2
Playstation Portable
Radar Detector
RFID
Satellite Phone
Satellite Radio
Satellite TV
Security Camera
Surveillance Cameras
Telecommunication
Test Equipment
Touch Screen
Wireless Phone

Finance

1031 Exchange
401K Rollover
Adjustable Mortgage
All Inclusive Vacations
Amortization
Annuity
Asset Protection
Auto Quote
Auto Warranty
Bad Credit
Bankruptcy
Bill Consolidation
Boat Insurance
Business Credit Card
California Mortgage
Car Donation
Car Lease
Car Rentals
Cash Advance
Cash Flow
Cash Management
Certificate Of Deposit
Cheap Plane Tickets
Checking Account
Commercial Mortgages
Commodities
Consumer Credit
Consumer Credit
Counseling
Credit Card Applications
Credit Card Consolidation
Credit Card Processing
Credit Repair
Credit Report
Credit Score
Currency Trading
Debit Card
Diamonds
Discount Brokers
Donate to Charity
EDI Software
Equipment Leasing
Estate Planning
Extended Warranty
Filing Bankruptcy
Financial Advisor
Financial Planner
Florida Mortgage
Foreclosure
Forensic Accounting
Forex
Fundraisers
Futures Trading
Gift Certificate
Health Insurance Quotes
Home Refinance Rates


Insurance Quotes
Insurance Rates
Internet Banking
Investment Services
Liability Insurance
Low Interest Loan

Low Interest Rates
Merchant Account
Money Lender
Mortgage Broker
Mortgage Insurance
Mortgage Interest Rates
Mortgage Leads
Mortgage Lenders
Mortgage Rates
Mortgage Refinance
Mortgage Software
Mutual Funds
Offshore Banking
Online Bill Payment
Online Investing
Online Money OrdersPayroll
Pet Insurance
Refinance Quotes
Renters Insurance
Retirement Planning
Rewards Card
Roth IRA
Savings Account
Sports sport ting
Structured Settlements
Student Credit Card
Term Life Insurance
Texas Mortgage
Timeshares
Transunion
Travel Insurance
Viatical Settlements
Washington Mortgage
Whole Life Insurance

Home Supplies

Air Filters
Air Purifier
Area Rug
Baby Stroller
Bamboo Flooring
Batteries
Bedding
Binoculars
Bird Cages
Blinds
Bookcase
Ceiling Fan
Ceramic Tile
Chainsaw
Coffee Maker
Comforter
Cookware
Cork Flooring
Cribs
Curtains
Duvet Covers
Envelopes
Espresso Machines
Faucet
Flashlight
Floor Lamps
Gazebo
Gutters
Hardwood Flooring
Home Alarm
Hot Tubs
Kitchen Sinks
Ladder
Laminate Floor
Lapel Pins
Light Bulbs
Mattress
Memory Foam Mattress
Pet Supplies
Pillows
Pressure Washer
Radiator
Refrigerator
Sewing Machines
Storage Containers
Sump Pumps
Teak Furniture
Telescopes
Tiffany Lamp
Track Lighting
Used Trucks
Vinyl Windows
Water Heaters
Water Softener
Water Treatment
Waterbed
Wedding Rings
Window Shades
Wine Racks
Wood Blinds
Wood Toys

Home

Adoption
Arizona Real Estate
Baby Shower
Bad Credit Mortgage
Balloons
Bar Stool
Basement Waterproofing
Bedroom Furniture
Biodiesel
Bird Feeder
Birth Certificate
Birthday Card
Birthday Gifts
Carpet Cleaning
Chandelier
Chocolate Gifts
Closet Organizer
Cuff Link
Distance Learning
Donate Your Car
Electric Guitar
Fashion Design
Feng Shui
Fireplace Mantel
Folding Chair
Fuel Cells
Gemstone

Gift Basket
Gift Ideas
Go Carts
Gourmet Food

Grandfather Clocks
Greenhouse
Hair Extensions
Home Gym
Home Improvement Loans
Homeowners Insurance
Humidor
HVAC
Hybrid Car
Jewelry
Kayaks
Lanyard
Lighting Fixtures
Lladro
Lobster
London Hotel
Luggage
Luxor

Luxury Cruises
Magazine Subscription
Manufactured Home
Massage Chairs
Moissanite
Money Magazine
Mountain Bikes
Moving Companies
Night Vision
Noni Juice
Outdoor Lighting
Pickup Trucks

Platinum
Plumbing
Poker Table
Pool Tables
Real Estate Investment
Recreational Vehicle
Replacement Windows
Reverse Mortgage
San Diego Real Estate

Seattle Real Estate
Security System
Skylight
Snowblower
Steam Generator
SUV
Swimming Pool
Swimsuits
Tanning Bed
TiVo
Trampoline
Vacuum Cleaners
Vinyl Siding
Weathervane
Wedding Flowers
Wedding Photographer
Wedding Planner
Wig
Window Treatments
Wine Cellar

herbs ine and Supplement

grown-up Diaper
Anti Wrinkle Treatment
Antidepressants
Bidet
Birth Control
Coral Calcium
Defibrillator
Dietary Supplements
Emergency Supplies

Software

Accounting Software
Antivirus Software
Asset Management Software
Autocad
CAD Software
CRM Software
Ecard
Electronic herbs al Records

Insurance Software
POS Software
Quickbooks
Real Estate Software
Ringtones
Scheduling Software
Spyware Removal

Travel

Air Travel
Alaska Cruise
Atlanta Car Rental
Atlanta Hotels
Canopies
Caribbean Cruise
Jet Charter
Las Vegas Hotel

New York Hotel
Postcard
Rome Hotel
San Antonio Hotels
San Diego Hotel
San Francisco Hotel
Seattle Hotel
Steamboat Springs
Yacht Charter

Web Related

Affiliate Programs
ASP Hosting
Atlanta Web Design
Cheap Web Hosting
Custom Web Design
DNS
Domain Names
Domain Registration
DSL
Firewall
Internet Access
Mailing Lists

Newsgroups
Online Auction
Online shop
Paid Survey
Pay Per what is this Management
San Antonio Web Design
Search Engine Optimization
Search Engine Submission
Shopping Cart
Spyware Information
VOIP
Web Advertising
Website Promotion

Workplace

Air Compressor
Book Binding
Book Publishing
Bottled Water
Certification Training
Cubicle
Digital Scale
Electrician

HIPAA
Malpractice Lawyer
Pallets
Project Management
Safety Training
Water Cooler
Work From Home
Workflow